chem960> 608-16-2
1H-Thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanoicacid, hexahydro-2-oxo-, methyl ester, (3aS,4S,6aR)-Kết cấu hình ảnh|608-16-2Kết cấu hình ảnh

1H-Thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanoicacid, hexahydro-2-oxo-, methyl ester, (3aS,4S,6aR)-

CAS No:
608-16-2
MF:
C11H18N2O3S
MW:
258.33722
生物素甲酯是从生物活素中提取的一类化学物质,化学式为C11H18N2O3S。
Thông tin bí danh
  • 1H-Thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanoicacid, hexahydro-2-oxo-, methyl ester, (3aS,4S,6aR)-
  • (+)-Biotin Methyl Ester
  • BIOTIN METHYL ESTER
  • D-(+)-Biotin methyl ester
  • (+) BIOTIN METHYL ESTER
Tính chất hóa lý
Đặc điểm tính toán
  • Về trọng lượng phân tử: 258.10400
Đặc điểm thí nghiệm
  • điểm tan: ~166.5 °C(lit.)
  • PSA: 92.73000
  • Comment: 1.54280
Thông tin an toàn

WGK Germany: 3

2934999090

Tổng cộng 1 Tuyến đường tổng hợp