chem960> 1405-69-2
AvidinKết cấu hình ảnh|1405-69-2Kết cấu hình ảnh

Avidin

CAS No:
1405-69-2
MF:
C10H16N2O3S
MW:
244.31064
EINECS:
215-783-6
Thông tin bí danh
 • Avidin
 • Avidins
 • Neutralite Avidin
 • Avidin, Egg White
 • Avidin from egg white
 • AVIDIN, CHICKEN EGG WHITE
 • glycoproteins, avidins
 • AVIDINE
 • Aids104218
 • Aids-104218
 • AVIDIN-ACETYL
 • IMMUNOPURE AVIDIN
 • Anti-biotin protein
 • avidins
 • AVIDIN
 • AVIDIN, EGG WHITE
Tính chất hóa lý
Đặc điểm thí nghiệm
 • Màu và ký tự: 粉末
 • mật độ: 1.3400
 • Name: 未确定
Thông tin an toàn

危险品运输编号: NONH for all modes of transport

WGK Germany: 3

Mã danh mục nguy hiểm: 20/21/22-36/37/38

Hướng dẫn an toàn: 22-24/25-36-26

FLUKA BRAND F CODES: 10-21

RTECS号: CL1590000

Dấu hiệu hàng nguy hiểm: Xi Xi Xn Xn

储存条件: 2-8°C

EINECS : 215-783-6

蛋白质和衍生物