คำอธิบายการระบุข้อมูลความปลอดภัย

คำชี้แจงความเสี่ยง
HAZARD STATEMENTS
คำชี้แจงความเสี่ยง

มี 72 ข้อความแยกต่างหากและข้อความแสดงความเป็นอันตรายรวม 17 ข้อความ
There are 72 individual and 17 combined Hazard statements

อันตรายทางกายภาพ Physical hazards

H200 Unstable explosives วัตถุระเบิดไม่เสถียร
H201 Explosive; mass explosion hazard วัตถุระเบิดความเป็นอันตรายจากการระเบิดขนาดใหญ่
H202 Explosive, severe projection hazard วัตถุระเบิดอันตรายจากการระเบิดอย่างรุนแรง
H203 Explosive; fire, blast or projection hazard วัตถุระเบิดระเบิดไฟระเบิดหรืออันตรายต่อเจ็ท
H204 Fire or projection hazard อัคคีภัยหรืออันตรายจากสเปรย์
H205 May mass explode in fire การระเบิดครั้งใหญ่อาจเกิดขึ้นในกองไฟ
H220 Extremely flammable gas ก๊าซไวไฟมาก
H221 Flammable gas ก๊าซไวไฟ
H222 Extremely flammable aerosol สเปรย์ไวไฟสูงมาก
H223 Flammable aerosol ละอองลอยไวไฟ
H224 Extremely flammable liquid and vapour ของเหลวและไอไวไฟสูงมาก
H225 Highly flammable liquid and vapour ของเหลวและไอไวไฟสูง
H226 Flammable liquid and vapour ของเหลวและไอไวไฟ
H227 Combustible liquid ของเหลวไวไฟ
H228 Flammable solid ของแข็งไวไฟ
H240 Heating may cause an explosion ความร้อนอาจทำให้เกิดการระเบิด
H241 Heating may cause a fire or explosion ความร้อนอาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือการระเบิด
H242 Heating may cause a fire ความร้อนอาจทำให้เกิดไฟไหม้
H250 Catches fire spontaneously if exposed to air การสัมผัสกับอากาศในกองไฟ
H251 Self-heating: may catch fire ความร้อนในตัวเอง: อาจลุกติดไฟ
H252 Self-heating in large quantities; may catch fire ตัวมันเองปล่อยความร้อนออกมามากมายมันอาจติดไฟได้
H260 In contact with water releases flammable gases which may ignite spontaneously ปล่อยแก๊สที่ติดไฟได้เมื่อสัมผัสกับน้ำและติดไฟได้เอง
H261 In contact with water releases flammable gas ปล่อยก๊าซไวไฟเมื่อสัมผัสกับน้ำ
H270 May cause or intensify fire; oxidizer อาจทำให้เกิดการเผาไหม้รุนแรงหรือรุนแรง; อนุมูลอิสระ
H271 May cause fire or explosion; strong oxidizer อาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือการระเบิดตัวออกซิไดซ์ที่แรง
H272 May intensify fire; oxidizer อาจทำให้ไฟลุกลามรุนแรงขึ้น;
H280 Contains gas under pressure; may explode if heated มีแก๊สแรงดันสูงและอาจระเบิดได้หากสัมผัสกับความร้อน
H281 Contains refrigerated gas; may cause cryogenic burns or injury มีก๊าซแช่แข็งซึ่งอาจทำให้เกิดการเผาไหม้ที่อุณหภูมิต่ำหรือเกิดความเสียหาย
H290 May be corrosive to metals อาจกัดกร่อนโลหะ

อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม Environmental Hazards

H400 Verytoxictoaquaticlife เป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ
H401 Toxictoaquaticlife เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ
H402 Harmfultoaquaticlife เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ
H410 Verytoxictoaquaticlifewithlonglastingeffects เป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและมีผลกระทบระยะยาว
H411 Toxictoaquaticlifewithlonglastingeffects เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและมีผลกระทบระยะยาว
H412 Harmfutoaquaticlifewithlonglastingeffects เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและมีผลกระทบระยะยาว
H413 Maycauselonglastingharmfuleffectstoaquaticlife อาจทำให้เกิดผลกระทบที่เป็นอันตรายในระยะยาวต่อสัตว์น้ำ
H420 Harmspublichealthandtheenvironmentbydestroyingozoneintheupperatmospere เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อมโดยทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน

ประกาศความเป็นอันตรายของสหภาพยุโรป European Union Hazard Statements

EUH001 Explosive when dry. ระเบิดได้เมื่อแห้ง
EUH006 Explosive with or without contact with air. ติดต่อหรือไม่สัมผัสกับการระเบิดของอากาศ
EUH014 Reacts violently with water. ทำปฏิกิริยารุนแรงกับน้ำ
EUH018 In use may form flammable/explosive vapour-air mixture. อาจเกิดส่วนผสมระหว่างไอระเหยที่ติดไฟ / ระเบิดได้ในระหว่างการใช้งาน
EUH018a In use may form explosive vapour-air mixture. อาจมีส่วนผสมของไออากาศระเบิดระหว่างการใช้งาน
EUH018b In use may form flammable vapour-air mixture. ส่วนผสมของไออากาศที่ไวไฟอาจเกิดขึ้นระหว่างการใช้งาน
EUH019 May form explosive peroxides. สามารถเกิดเปอร์ออกไซด์ระเบิดได้
EUH029 Contact with water liberates toxic gas. สัมผัสกับน้ำทำให้เกิดก๊าซพิษ
EUH030 Can become highly flammable in use. มันสามารถติดไฟได้สูงในระหว่างการใช้งาน
EUH031 Contact with acids liberates toxic gas. เมื่อสัมผัสกับกรดจะปล่อยก๊าซพิษออกมา
EUH032 Contact with acids liberates very toxic gas. สัมผัสกับกรดเพื่อปล่อยก๊าซพิษสูง
EUH044 Risk of explosion if heated under confinement. อันตรายจากการระเบิดเมื่อได้รับความร้อนภายใต้สภาวะปิด
EUH059 Hazardous to the ozone layer. เป็นอันตรายต่อชั้นโอโซน
EUH066 Repeated exposure may cause skin dryness or cracking. การสัมผัสซ้ำหลายครั้งอาจทำให้ผิวแห้งหรือแตก
EUH070 Toxic by eye contact. การสัมผัสทางตาเป็นพิษ
EUH071 Corrosive to the respiratory tract. กัดกรอนทางเดินหายใจ
EUH201 Contains lead. Should not be used on surfaces liable to be chewed or sucked by children. Warning! Contains lead. ตะกั่ว ไม่ควรใช้พื้นผิวและเด็กสามารถเคี้ยวหรือดูดได้ง่าย คำเตือน! ตะกั่ว
EUH201A Warning! Contains lead. คำเตือน! ตะกั่ว
EUH202 Cyanoacrylate. Danger. Bonds skin and eyes in seconds. Keep out of the reach of children. กาวทันที เป็นอันตราย ผูกมัดผิวหนังและดวงตาในไม่กี่วินาที โปรดเก็บยานี้ให้พ้นมือเด็ก
EUH203 Contains chromium (VI). May produce an allergic reaction. อาจก่อให้เกิดอาการแพ้
EUH204 Contains isocyanates. See information supplied by the manufacturer. มีไอโซไซยาเนต อ้างถึงข้อมูลที่ได้รับจากผู้ผลิต
EUH205 Contains epoxy constituents. See information supplied by the manufacturer. มีส่วนประกอบของอีพอกซีเรซิน อ้างถึงข้อมูลที่ได้รับจากผู้ผลิต
EUH206 Warning! Do not use together with other products. May release dangerous gases (chlorine) . คำเตือน! ห้ามใช้กับผลิตภัณฑ์อื่น ก๊าซที่เป็นอันตราย (คลอรีน) อาจถูกปลดปล่อยออกมา
EUH207 Warning! Contains cadmium. Dangerous fumes are formed during use. See information supplied by the manufacturer. Comply with the safety instructions. คำเตือน! มีแคดเมียม ควันอันตรายเกิดขึ้นระหว่างการใช้งาน ข้อมูลจากผู้ผลิต ทำตามคำแนะนำด้านความปลอดภัย
EUH207-EG Warning! Contains cadmium. Dangerous fumes are formed during use. See information supplied by the manufacturer. Comply with the safety instructions. คำเตือน! มีแคดเมียม ควันอันตรายเกิดขึ้นระหว่างการใช้งาน ข้อมูลจากผู้ผลิต ทำตามคำแนะนำด้านความปลอดภัย
EUH208 Contains (name of sensitising substance). May produce an allergic reaction. มี (ชื่อของสารที่ไวต่อการกระตุ้น) อาจก่อให้เกิดอาการแพ้
EUH208-EG Contains (name of sensitising substance). May produce an allergic reaction. มี (ชื่อของสารที่ไวต่อการกระตุ้น) อาจก่อให้เกิดอาการแพ้
EUH209 Can become highly flammable in use. สามารถติดไฟได้สูงเมื่อใช้งาน
EUH209a Can become highly flammable in use. สามารถติดไฟได้สูงเมื่อใช้งาน
EUH209b Can become flammable in use. สามารถติดไฟได้เมื่อใช้งาน
EUH209A Can become flammable in use. สามารถติดไฟได้เมื่อใช้งาน
EUH210 Safety data sheet available on request. ให้เอกสารข้อกำหนดด้านความปลอดภัย
EUH401 To avoid risks to human health and the environment, comply with the instructions for use. เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมให้ทำตามคำแนะนำในการใช้งาน
คำเตือนข้อควรระวัง
PRECAUTIONARY STATEMENTS

มีข้อความแยกต่างหาก 116 ข้อและข้อควรระวัง 33 ข้อ
There are 116 individual and 33 combined Precautionary statements

ข้อความแสดงข้อควรระวัง - ทั่วไป Precautionary statements – General

P101 If medical advice is needed,have product container or label at hand. หากคุณต้องการคำแนะนำทางการแพทย์อย่าลืมนำขวดและฉลากของคุณมาด้วย
P102 Keep out of reach of children. เก็บยานี้ให้พ้นมือเด็ก
P103 Read label before use. อ่านฉลากก่อนใช้

ข้อความแสดงข้อควรระวัง - การป้องกัน Precautionary statements – Prevention

P201 Obtain special instructions before use. รับคำแนะนำพิเศษก่อนการใช้งาน
P202 Do not handle until all safety precautions have been read and understood. ห้ามใช้งานจนกว่าคุณจะได้อ่านและเข้าใจข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยทั้งหมด
P210 Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. — No smoking. เก็บให้ห่างจากความร้อน / ประกายไฟ / เปลวไฟ / พื้นผิวที่ร้อน - ห้ามสูบบุหรี่
P211 Do not spray on an open flame or other ignition source.  อย่าฉีดลงบนเปลวไฟหรือแหล่งกำเนิดประกายไฟอื่น ๆ
P220 Keep/Store away from clothing/…/combustible materials. เก็บให้ห่างจาก / เก็บให้ห่างจากเสื้อผ้า / ... / วัสดุที่ติดไฟได้
P221 Take any precaution to avoid mixing with combustibles/… ใช้ความระมัดระวังทั้งหมดเพื่อหลีกเลี่ยงการผสมกับสารติดไฟ ...
P222 Do not allow contact with air. ห้ามสัมผัสกับอากาศ
P223 Keep away from any possible contact with water, because of violent reaction and possible flash fire. เก็บให้ห่างจากความเป็นไปได้ที่จะสัมผัสกับน้ำเนื่องจากอาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้หากทำปฏิกิริยารุนแรง
P230 Keep wetted with … รักษาความชุ่มชื้น
P231 Handle under inert gas. ทำงานในก๊าซเฉื่อย
P232 Protect from moisture. ป้องกันความชื้น
P233 Keep container tightly closed.  ปิดภาชนะให้สนิท
P234 Keep only in original container. ยังคงอยู่ในภาชนะเดิมเท่านั้น
P235 Keep cool. ทำให้มันเย็น
P240 Ground/bond container and receiving equipment. ติดต่อ / เชื่อมต่อตู้คอนเทนเนอร์และอุปกรณ์รับกับพื้น
P241 Use explosion-proof electrical/ventilating/lighting/…/equipment. ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า / การระบายอากาศ / แสงสว่าง / ... / ที่ป้องกันการระเบิด
P242 Use only non-sparking tools. ใช้เครื่องมือที่ไม่ก่อประกายไฟเท่านั้น
P243 Take precautionary measures against static discharge. ใช้ความระมัดระวังเพื่อป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิต
P244 Keep reduction valves free from grease and oil.  รักษาวาล์วลดแรงดันให้ปราศจากน้ำมันและไขมัน
P250 Do not subject to grinding/shock/…/friction. อย่าถูกบด / กระแทก /.../ แรงเสียดทาน
P251 Pressurized container: Do not pierce or burn, even after use. ภาชนะรับความดัน: ห้ามเจาะหรือเผาแม้หลังการใช้งาน
P260 Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray. ห้ามหายใจเอาฝุ่น / ฟูม / ก๊าซ / หมอก / ไอ / สเปรย์
P261 Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray. หลีกเลี่ยงการหายใจเอาฝุ่น / ควัน / ก๊าซ / หมอก / ไอ / ละออง
P262 Do not get in eyes, on skin, or on clothing. ห้ามสัมผัสดวงตาผิวหนังหรือเสื้อผ้า
P263 Avoid contact during pregnancy/while nursing. หลีกเลี่ยงการสัมผัสระหว่างตั้งครรภ์ / ให้นมบุตร
P264 Wash hands thoroughly after handling. ล้างมือให้สะอาดหลังการจับต้อง
P264 Wash skin thouroughly after handling. กำจัดผิวหนังอย่างทั่วถึง
P270 Do not eat, drink or smoke when using this product. ห้ามกินดื่มหรือสูบบุหรี่เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้
P271 Use only outdoors or in a well-ventilated area.  ใช้เฉพาะนอกอาคารหรือในที่ที่มีการระบายอากาศดี
P272 Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace. ไม่ควรถอดชุดทำงานที่มีการปนเปื้อนออกจากที่ทำงาน
P273 Avoid release to the environment. หลีกเลี่ยงการปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม
P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. สวมถุงมือป้องกัน / ชุดป้องกัน / อุปกรณ์ป้องกันดวงตา / อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า
P281 Use personal protective equipment as required. ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่คุณต้องการ
P282 Wear cold insulating gloves/face shield/eye protection. สวมถุงมือเย็น / หน้ากาก / อุปกรณ์ป้องกันดวงตา
P283 Wear fire/flame resistant/retardant clothing. สวมเสื้อผ้าที่ทนไฟ / สารหน่วงไฟ / เปลวไฟ
P284 Wear respiratory protection.  สวมอุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจ
P285 In case of inadequate ventilation wear respiratory protection. สวมอุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจในกรณีที่การระบายอากาศไม่เพียงพอ
P231+P232 Handle under inert gas. Protect from moisture. ในก๊าซเฉื่อย ป้องกันความชื้น
P235+P410 Keep cool. Protect from sunlight. ใจเย็น ๆ หลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดโดยตรง

ข้อความแสดงข้อควรระวัง - ปฏิกิริยา Precautionary statements - Response

P301 IF SWALLOWED: หากกลืนกิน
P304 IF INHALED: หากสูดดมเข้าไป
P305 IF IN EYES: หากเข้าตา
P306 IF ON CLOTHING: ถ้าอยู่บนเสื้อผ้า
P307 IF exposed: หากติดต่อ
P308 IF exposed or concerned: หากได้รับการติดต่อหรือมีส่วนร่วม
P309 IF exposed or if you feel unwell: หากติดต่อหรือรู้สึกไม่สบาย
P310 Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician. โทรถึงศูนย์ล้างพิษหรือแพทย์ / แพทย์ทันที
P311 Call a POISON CENTER or doctor/physician. โทรถึงศูนย์ล้างพิษหรือแพทย์ / แพทย์
P312 Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell. โทรถึงศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ / แพทย์หากรู้สึกไม่สบาย
P313 Get medical advice/attention. รับคำแนะนำทางการแพทย์ / คำแนะนำทางการแพทย์
P314 Get medical advice/attention if you feel unwell. รับคำแนะนำทางการแพทย์ / การดูแลทางการแพทย์ถ้าคุณรู้สึกไม่สบาย
P315 Get immediate medical advice/attention. รับคำแนะนำทางการแพทย์ / คำแนะนำทางการแพทย์
P320 Specific treatment is urgent (see … on this label). การรักษาเฉพาะอย่างเร่งด่วน (ดูที่ฉลากนี้)
P321 Specific treatment (see … on this label). การรักษาที่เฉพาะเจาะจง (ดูที่ฉลากนี้)
P322 Specific measures (see …on this label). การรักษาที่เฉพาะเจาะจง (ดูที่ฉลากนี้)
P330 Rinse mouth. น้ำยาบ้วนปาก
P331 Do NOT induce vomiting.. ห้ามทำให้อาเจียน
P332 IF SKIN irritation occurs: หากเกิดการระคายเคืองผิวหนัง:
P333 If skin irritation or rash occurs: หากเกิดการระคายเคืองหรือผื่นคันที่ผิวหนัง:
P334 Immerse in cool water/wrap n wet bandages. จุ่มลงในน้ำเย็น / ผ้าพันแผลที่เปียก
P335 Brush off loose particles from skin. แปรงอนุภาคที่หลุดออกจากผิวหนัง
P336 Thaw frosted parts with lukewarm water. Do not rub affected area. ละลายพื้นที่แช่แข็งและล้างออกด้วยน้ำอุ่น อย่าถูบริเวณที่ได้รับผลกระทบ
P337 If eye irritation persists: หากยังมีอาการระคายเคืองที่ตา
P338 Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. หากคุณสวมตาที่มองไม่เห็นและถอดออกได้ง่ายให้ถอดคอนแทคเลนส์ออกแล้วล้างออกต่อ
P340 Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. ย้ายผู้ป่วยไปที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์และพักในท่าที่เหมาะสมสำหรับการหายใจ
P341 If breathing is difficult, remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. หากหายใจลำบากให้ย้ายผู้ป่วยไปที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์และพักในท่าที่เหมาะสมสำหรับการหายใจ
P342 If experiencing respiratory symptoms: หากมีอาการระบบทางเดินหายใจเกิดขึ้น:
P350 Gently wash with plenty of soap and water. ใช้สบู่และน้ำปริมาณมากเบา ๆ
P351 Rinse cautiously with water for several minutes. ล้างออกด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาสองสามนาที
P352 Wash with plenty of soap and water. ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก
P353 Rinse skin with water/shower. ซักผ้า / อาบน้ำล้างผิวหนัง
P360 Rinse immediately contaminated clothing and skin with plenty of water before removing clothes. ล้างเสื้อผ้าที่เปื้อนทันทีล้างผิวหนังด้วยน้ำปริมาณมากแล้วถอดเสื้อผ้า
P361 Remove/Take off immediately all contaminated clothing. ถอด / ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที
P362 Take off contaminated clothing and wash before reuse. ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกและซักก่อนนำมาใช้ใหม่
P363 Wash contaminated clothing before reuse. เสื้อผ้าที่ปนเปื้อนสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้หลังจากถูกล้าง
P370 In case of fire: ในกรณีเกิดเพลิงไหม้:
P371 In case of major fire and large quantities: ในกรณีไฟไหม้ครั้งใหญ่และสถานการณ์จำนวนมาก:
P372 Explosion risk in case of fire. มีอันตรายจากการระเบิดในไฟ
P373 DO NOT fight fire when fire reaches explosives. อย่าบันทึกไฟขณะที่ถูกไฟไหม้เป็นวัตถุระเบิด
P374 Fight fire with normal precautions from a reasonable distance. ใช้ความระมัดระวังความปลอดภัยตามปกติในระยะที่เหมาะสมเพื่อดับไฟ
P376 Stop leak if safe to do so. Oxidising gases (section 2.4) 1 หากปลอดภัยให้หยุดการรั่วไหล แก๊สออกซิไดซ์
P377 Leaking gas fire: Do not extinguish, unless leak can be stopped safely. การรั่วไหลของอากาศ: อย่าดับไฟจนกว่าจะสามารถหยุดการรั่วไหลของอากาศได้อย่างปลอดภัย
P378 Use … for extinction. ใช้ ... เพื่อดับไฟ
P380 Evacuate area. อพยพออกจากพื้นที่
P381 Eliminate all ignition sources if safe to do so. หากปลอดภัยให้กำจัดแหล่งกำเนิดประกายไฟทั้งหมด
P390 Absorb spillage to prevent material damage. ดูดซับการรั่วไหลเพื่อป้องกันความเสียหายที่สำคัญ
P391 Collect spillage. Hazardous to the aquatic environment รวบรวมการหกที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำ
P301+P310 IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician. หากกลืนกิน: โทรถึงศูนย์ควบคุมพิษหรือแพทย์ / แพทย์ทันที
P301+P312 IF SWALLOWED: call a POISON CENTER or doctor/physician IF you feel unwell. หากกลืนกิน: โทรหาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ / โรงพยาบาลหากรู้สึกไม่สบาย
P301+P330+P331 IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting. หากกลืนกิน: บ้วนปาก ห้ามทำให้อาเจียน
P302+P334 IF ON SKIN: Immerse in cool water/wrap in wet bandages. หากผิวหนังมีการปนเปื้อน: ให้จุ่มในน้ำเย็น / พันด้วยผ้าพันแผลเปียก
P302+P350 IF ON SKIN: Gently wash with plenty of soap and water. หากผิวหนัง: ล้างเบา ๆ ด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก
P302+P352 IF ON SKIN: wash with plenty of soap and water. เช่นการสัมผัสทางผิวหนัง: ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก
P303+P361+P353 IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off Immediately all contaminated clothing. Rinse SKIN with water/shower. หากสัมผัสกับผิวหนัง (หรือเส้นผม): ถอด / ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออกทันที ล้าง / ล้างผิว
P304+P312 IF INHALED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell. ถ้าสูดดมเข้าไป: โทรหาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ / โรงพยาบาลหากรู้สึกไม่สบาย
P304+P340 IF INHALED: Remove victim to fresh air and Keep at rest in a position comfortable for breathing. หากสูดหายใจเข้าไป: ให้ย้ายไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ให้พักและดำรงตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับการหายใจ
P304+P341 IF INHALED: If breathing is difficult, remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. หากสูดดม: หากหายใจลำบากให้ย้ายผู้ป่วยไปที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์และพักในท่าที่เหมาะสมสำหรับการหายใจ
P305+P351+P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. หากคุณสัมผัสกับดวงตาของคุณให้ล้างตาด้วยน้ำสะอาดสักครู่
P306+P360 IF ON CLOTHING: Rinse Immediately contaminated CLOTHING and SKIN with plenty of water before removing clothes. หากเสื้อผ้าของคุณ: ให้ล้างเสื้อผ้าและผิวหนังที่เปื้อนด้วยน้ำปริมาณมากทันทีแล้วถอดเสื้อผ้า
P307+P311 IF exposed: call a POISON CENTER or doctor/physician. ถ้าติดต่อ: โทรศูนย์ล้างพิษหรือแพทย์ / แพทย์
P308+P313 IF exposed or concerned: Get medical advice/attention. หากคุณถูกเปิดเผยหรือมีข้อสงสัยให้ขอคำแนะนำจากแพทย์
P309+P311 IF exposed or if you feel unwell: call a POISON CENTER or doctor/physician. หากคุณอยู่ในการติดต่อหรือรู้สึกไม่สบาย: โทรหาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ / แพทย์
P332+P313 IF SKIN irritation occurs: Get medical advice/attention. หากเกิดการระคายเคืองผิวหนัง: รับคำแนะนำทางการแพทย์ / คำแนะนำทางการแพทย์
P333+P313 IF SKIN irritation or rash occurs: Get medical advice/attention. หากเกิดการระคายเคืองหรือผื่นคันที่ผิวหนัง: รับคำแนะนำทางการแพทย์ / คำแนะนำทางการแพทย์
P335+P334 Brush off loose particles from skin. Immerse in cool water/wrap in wet bandages. แปรงอนุภาคที่หลุดออกจากผิวหนัง จุ่มในน้ำเย็น / พันด้วยผ้าพันแผลเปียก
P337+P313 IF eye irritation persists: Get medical advice/attention. หากการระคายเคืองที่ตายังคงอยู่: รับคำแนะนำทางการแพทย์ / คำแนะนำทางการแพทย์
P342+P311 IF experiencing respiratory symptoms: call a POISON CENTER or doctor/physician. หากเกิดอาการทางเดินหายใจ: โทรหาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ / โรงพยาบาล
P370+P376 in case of fire: Stop leak if safe to Do so. ในกรณีเกิดเพลิงไหม้ให้หยุดการรั่วไหลในสถานการณ์ที่ปลอดภัย
P370+P378 In case of fire: Use … for extinction. ในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้ให้ใช้ ... เพื่อดับไฟ
P370+P380 in case of fire: Evacuate area. ในกรณีเพลิงไหม้ให้อพยพผู้คนออกจากพื้นที่
P370+P380+P375 in case of fire: Evacuate area. Fight fire remotely due to the risk of explosion. ในกรณีเพลิงไหม้ให้อพยพผู้คนออกจากพื้นที่ ไฟจากระยะไกลเพราะอาจเกิดอันตรายจากการระเบิด
P371+P380+P375 in case of major fire and large quantities: Evacuate area. Fight fire remotely due to the risk of explosion. ในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่และจำนวนมากการอพยพออกนอกพื้นที่จะคำนึงถึงอันตรายจากการระเบิดและควรถูกไล่ออกจากระยะไกล

ข้อความเตือนข้อควรระวัง - ที่เก็บข้อมูล Precautionary statements — Storage

P401 Store… หน่วยความจำ
P402 Store in a dry place. เก็บในที่แห้ง
P403 Store in a well-ventilated place. เก็บในที่อากาศถ่ายเทได้ดี
P404 Store in a closed container. เก็บในภาชนะปิด
P305+P351+P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. ล้างออกด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาสองสามนาที หากคุณใส่คอนแทคเลนส์และถอดออกได้ง่ายให้ถอดคอนแทคเลนส์ออก ดำเนินการต่อเพื่อล้าง
P405 Store locked up. ล็อคและเก็บ
P406 Store in corrosive resistant/… container with a resistant inner liner. เก็บในภาชนะซับที่ทนต่อการกัดกร่อน / ทน
P407 Maintain air gap between stacks/pallets. รักษาช่องว่างอากาศระหว่างสแต็ค / พาเลท
P410 Protect from sunlight. ป้องกันแสงแดด
P411 Store at temperatures not exceeding … oC/…oF. เก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน ... oC / ...oF
P412 Do not expose to temperatures exceeding 50 oC/ 122 oF. อย่าให้มีอุณหภูมิสูงกว่า 50 oC / 122 oF
P413 Store bulk masses greater than … kg/…lbs at temperatures not exceeding … oC/…oF. เมื่อร้านค้ามีน้ำหนักมากกว่า ... กก. / ... ปอนด์จำนวนมากอุณหภูมิไม่ควรเกิน ... oC / ... oF
P420 Store away from other materials. เก็บให้ห่างจากวัสดุอื่น ๆ
P422 Store contents under… ไดเรกทอรีที่เก็บข้อมูลอยู่ภายใต้ ...
P402+P404 Store in a dry place. Store in a closed container. เก็บในที่แห้ง เก็บในภาชนะปิด
P403+P233 Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed. เก็บในที่อากาศถ่ายเทได้ดี ปิดภาชนะให้สนิท
P403+P235 Store in a well-ventilated place. Keep cool. เก็บในที่อากาศถ่ายเทได้ดี ทำให้มันเย็น
P410+P403 Protect from sunlight. Store in a well-ventilated place. หลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดโดยตรง เก็บในที่อากาศถ่ายเทได้ดี
P410+P412 Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 oC/122oF. หลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดโดยตรง อย่าให้มีอุณหภูมิสูงกว่า 50 oC / 122oF
P411+P235 Store at temperatures not exceeding … oC/…oF. Keep cool ทำให้มันเย็น

ข้อความแสดงข้อควรระวัง - การใช้งาน Precautionary statements — Disposal

P501 Dispose of contents/container to..… กำลังประมวลผลเนื้อหา / คอนเทนเนอร์ .....
P502 Refer to manufacturer/supplier for information on recovery/recycling สำหรับข้อมูลการรีไซเคิล / การรีไซเคิลโปรดดูที่ผู้ผลิต / ผู้จำหน่าย
ระดับความเป็นอันตรายของน้ำ
Water Hazard Class (WGK)

คะแนนความเป็นอันตรายทางน้ำของเยอรมัน (wgk) บางครั้งเรียกว่าคะแนนความเป็นอันตรายทางน้ำของเยอรมัน (wgk) โดยปกติจะรวมอยู่ในส่วนที่ 15 ของเอกสารความปลอดภัย พระราชบัญญัติ Federal Federal Water กำหนดให้โรงงานที่จัดการกับสารอันตรายในน้ำต้องได้รับการสร้างและดำเนินการในลักษณะที่ป้องกันน้ำจากมลพิษ ด้วยเหตุนี้การกำหนดระดับความเป็นอันตรายทางน้ำ (WGK) ของสารหรือของผสมจะต้องถูกกำหนดสื่อสารและบันทึกไว้
ตาม "กฎระเบียบในการจัดการสารอันตรายกับน้ำ" วันที่ 18 เมษายน 2017(Verordnung_ber anlagen zum umgang mit wassergef_hrdendenden stoffen(AWSV))การจัดหมวดหมู่ อันตรายจากน้ำมีสามระดับ(wgk):
German Water Hazard Class (WGK) sometimes is also called German Water Endangerment Class (WGK). This is often included in the section 15 of SDSs. German's Federal Water Act requires that facilities handling substances that are hazardous to waters must be built and operated in a way that water bodies are protected from pollutions. To this end, the Water Hazard Class (WGK) of a substance or mixture has to be determined, communicated and documented.
Classification is carried out on the basis of the Ordinance on facilities for handling substances that are hazardous to water (Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV)) of 18 April 2017. There are three water hazard classes (WGK):

1 low hazard to waters ความเสี่ยงต่ำต่อน้ำ
2 hazard to waters เป็นอันตรายต่อน้ำ
3 severe hazard to waters ความเสียหายร้ายแรงต่อน้ำ
นอกจากนี้สารยังสามารถจัดว่าไม่เป็นอันตรายต่อน้ำ (NWG) หรือโดยทั่วไปถือว่าเป็นอันตรายต่อน้ำ (AWG)
รหัสหมวดหมู่อันตราย
RISK CODES

รหัสหมวดความเป็นอันตรายใช้เพื่ออธิบายถึงอันตรายของวัตถุ สามารถระบุรหัสประเภทความเป็นอันตรายข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยและความเสี่ยงเฉพาะที่ระบุไว้ ที่ใช้กันทั่วไปเพื่ออธิบายสารเคมี, สินค้าอันตราย ทางเคมีใช้เพื่ออธิบายถึงอันตรายของสารเคมี รหัสวลีความเสี่ยงเหล่านี้มีความหมายต่อไปนี้:
Risk Codes is used to describe the danger of an object. It can indicate the danger category code, safety precautions and specific risks indicated. It is widely used to describe chemical reagents and dangerous goods. Chemically, it is used to describe the danger of chemical reagents. . These risk phrase codes have the following meanings:

1
Explosive when dry.
ระเบิดได้เมื่อแห้ง
2
Risk of explosion by shock, friction, fire or other sources of ignition.
อันตรายจากการระเบิดเนื่องจากผลกระทบแรงเสียดทานไฟไหม้หรือแหล่งกำเนิดประกายไฟอื่น ๆ
3
Extreme risk of explosion by shock, friction, fire or other sources of ignition.
ความเสี่ยงจากการระเบิดอันเนื่องมาจากแรงกระแทกแรงเสียดทานไฟหรือแหล่งกำเนิดประกายไฟอื่น ๆ
4
Forms very sensitive explosive metallic compounds.
ผลิตสารประกอบโลหะที่ไวต่อการระเบิดมาก
5
Heating may cause an explosion.
ความร้อนอาจทำให้เกิดการระเบิด;
6
Explosive with or without contact with air.
ระเบิดด้วยหรือไม่สัมผัสกับอากาศ
7
May cause fire.
อาจทำให้เกิดไฟไหม้
8
Contact with combustible material may cause fire.
การสัมผัสกับสารซึ่งไหม้ไฟได้อาจทำให้เกิดไฟได้
9
Explosive when mixed with combustible material.
ระเบิดเมื่อผสมกับวัสดุที่ติดไฟได้;
10
Flammable.
ไวไฟ;
11
Highly flammable.
ไวไฟสูง
12
Extremely flammable.
ไวไฟสูงมาก
14
Reacts violently with water.
ทำปฏิกิริยารุนแรงกับน้ำ
14/15
Reacts violently with water, liberating highly flammable gases.
ทำปฏิกิริยารุนแรงกับน้ำปล่อยก๊าซไวไฟสูงมาก
15
Contact with water liberates extremely flammable gases.
สัมผัสกับน้ำเพื่อปล่อยก๊าซไวไฟมาก;
15/29
Contact with water liberates toxic, highly flammable gas.
สัมผัสกับน้ำเพื่อปล่อยก๊าซพิษที่ไวไฟมาก;
16
Explosive when mixed with oxidizing substances.
ระเบิดเมื่อผสมกับสารออกซิไดซ์
17
Spontaneously flammable in air.
ติดไฟได้ง่ายในอากาศ
18
In use, may form flammable/explosive vapour-air mixture.
อาจมีส่วนผสมของไอระเหยอากาศ - ไวไฟ / ระเบิดได้ในระหว่างการใช้งาน
19
May form explosive peroxides.
อาจสร้างเปอร์ออกไซด์ที่ระเบิดได้
20
Harmful by inhalation.
อันตรายเมื่อสูดดม;
20/21
Harmful by inhalation and in contact with skin.
การสูดดมและสัมผัสกับผิวหนังจะเป็นอันตราย
20/21/22
Harmful by inhalation, in contact with skin and if swallowed.
การสูดดมการสัมผัสทางผิวหนังและการกลืนกินเป็นอันตราย
20/22
Harmful by inhalation and if swallowed.
การสูดดมและกลืนกินเป็นอันตราย
21
Harmful in contact with skin.
การสัมผัสกับผิวหนังเป็นอันตราย;
21/22
Harmful in contact with skin and if swallowed.
สัมผัสกับผิวหนังและกลืนกินเป็นพิษ;
22
Harmful if swallowed.
การกลืนกินเป็นอันตราย;
23
Toxic by inhalation.
อันตรายเมื่อสูดดม;
23/24
Toxic by inhalation and in contact with skin.
การสูดดมและสัมผัสกับผิวหนังเป็นพิษ;
23/24/25
Toxic by inhalation, in contact with skin and if swallowed.
การสูดดมการสัมผัสทางผิวหนังและการกลืนกินมีพิษ
23/25
Toxic by inhalation and if swallowed.
การสูดดมและกลืนกินเป็นพิษ
24
Toxic in contact with skin.
เป็นพิษต่อผิวหนัง;
24/25
Toxic in contact with skin and if swallowed.
สัมผัสกับผิวหนังและกลืนกินเป็นพิษ;
25
Toxic if swallowed.
เป็นพิษเมื่อกลืนกิน;
26
Very toxic by inhalation.
การสูดดมเป็นพิษอย่างยิ่ง
26/27
Very toxic by inhalation and in contact with skin.
เป็นพิษมากเมื่อสูดดม, เมื่อสัมผัสผิวหนัง
26/27/28
Very toxic by inhalation, in contact with skin and if swallowed.
เป็นพิษมากเมื่อสูดดมสัมผัสกับผิวหนังและกลืนกิน
26/28
Very toxic by inhalation and if swallowed.
เป็นพิษมากเมื่อสูดดมและกลืนกิน
27
Very toxic in contact with skin.
เป็นพิษร้ายแรงเมื่อสัมผัสกับผิวหนัง
27/28
Very toxic in contact with skin and if swallowed.
เป็นพิษมากเมื่อถูกผิวหนังและกลืนกิน
28
Very toxic if swallowed.
เป็นพิษมากเมื่อกลืนกิน
29
Contact with water liberates toxic gas.
สัมผัสกับน้ำเพื่อปล่อยก๊าซพิษ
30
Can become highly flammable in use.
การใช้จะกลายเป็นไวไฟสูง
31
Contact with acids liberates toxic gas.
สัมผัสกับกรดเพื่อปล่อยก๊าซพิษ
32
Contact with acids liberates very toxic gas.
สัมผัสกับกรดเพื่อปล่อยก๊าซพิษมาก;
33
Danger of cumulative effects.
มีผลสะสม
34
Causes burns.
ทำให้เกิดแผลไหม้
35
Causes severe burns.
ทำให้เกิดแผลไหม้อย่างรุนแรง
36
Irritating to eyes.
ระคายเคืองต่อตา;
36/37
Irritating to eyes and respiratory system.
ระคายเคืองต่อตาและระบบหายใจ
36/37/38
Irritating to eyes, respiratory system and skin.
ระคายเคืองต่อตาระบบหายใจและผิวหนัง
36/38
Irritating to eyes and skin.
ระคายเคืองต่อตาและผิวหนัง
37
Irritating to respiratory system.
กระตุ้นระบบทางเดินหายใจ;
37/38
Irritating to respiratory system and skin.
ช่วยกระตุ้นระบบทางเดินหายใจและผิวหนัง
38
Irritating to skin.
ระคายเคืองต่อผิวหนัง
39
Danger of very serious irreversible effects.
ความเสี่ยงของผลกระทบถาวรกลับไม่ได้;
39/23
Toxic : danger of very serious irreversible effects through inhalation.
เป็นพิษ: ความเสี่ยงต่อผลกระทบถาวรจากการสูดดม;
39/23/24
Toxic : danger of very serious irreversible effects through inhalation and in contact with skin.
เป็นพิษ: เสี่ยงต่อการเกิดผลกระทบร้ายแรงที่ไม่อาจรักษาได้โดยการสูดดมและสัมผัสกับผิวหนัง;
39/23/24/25
Toxic : danger of very serious irreversible effects through inhalation, in contact with skin and if swallowed.
เป็นพิษ: เสี่ยงต่อการเกิดผลกระทบร้ายแรงที่ไม่อาจรักษาได้โดยการสูดดมสัมผัสกับผิวหนังและการกลืนกิน
39/23/25
Toxic : danger of very serious irreversible effects through inhalation and if swallowed.
เป็นพิษ: ความเสี่ยงต่อผลกระทบถาวรจากการสูดดมและการกลืนกิน
39/24
Toxic : danger of very serious irreversible effects in contact with skin.
เป็นพิษ: มีความเสี่ยงอย่างร้ายแรงจากการสัมผัสผิวหนังไม่ได้;
39/24/25
Toxic : danger of very serious irreversible effects in contact with skin and if swallowed.
เป็นพิษ: เสี่ยงต่อการเกิดผลกระทบร้ายแรงที่ไม่สามารถกลับคืนสภาพเดิมได้เมื่อสัมผัสกับผิวหนังและเมื่อกลืนกิน;
39/25
Toxic : danger of very serious irreversible effects if swallowed.
เป็นพิษ: ความเสี่ยงของผลกระทบถาวรที่กลับคืนไม่ได้เมื่อกลืนกิน;
39/26
Very toxic : danger of very serious irreversible effects through inhalation.
เป็นพิษอย่างยิ่งมาก: มีความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบถาวรจากการสูดดม;
39/26/27
Very toxic : danger of very serious irreversible effects through inhalation and in contact with skin.
เป็นพิษอย่างยิ่งมาก: เป็นอันตรายอย่างร้ายแรงที่กลับไม่ได้อันเกิดจากการสูดดมและสัมผัสกับผิวหนัง;
39/26/27/28
Very toxic : danger of very serious irreversible effects through inhalation, in contact with skin and if swallowed.
เป็นพิษอย่างยิ่งมาก: ความเสี่ยงที่จะกลับคืนไม่ได้อย่างรุนแรงจากการสูดดม, สัมผัสกับผิวหนังและการกลืนกิน;
39/26/28
Very toxic : danger of very serious irreversible effects through inhalation and if swallowed.
เป็นพิษอย่างยิ่งมาก: ความเสี่ยงอย่างร้ายแรงและไม่สามารถย้อนกลับได้เมื่อสูดดมและกลืนกิน;
39/27
Very toxic : danger of very serious irreversible effects in contact with skin.
เป็นพิษอย่างยิ่งมาก: มีความเสี่ยงที่จะเกิดการสัมผัสกับผิวหนัง;
39/27/28
Very toxic : danger of very serious irreversible effects in contact with skin and if swallowed.
เป็นพิษอย่างยิ่งมาก: มีความเสี่ยงที่สำคัญเมื่อสัมผัสผิวหนังและกลืนกินเข้าไปไม่ได้
39/28
Very toxic : danger of very serious irreversible effects if swallowed.
เป็นพิษอย่างยิ่งมาก: มีความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบถาวรเมื่อกลืนกิน;
40
Possible risks of irreversible effects.
อาจมีความเสี่ยงกลับไม่ได้;
R40/20
Harmful : possible risk of irreversible effects through inhalation.
เป็นอันตราย: ความเสี่ยงต่อผลกระทบถาวรจากการสูดดม;
R40/20/21
Harmful : possible risk of irreversible effects through inhalation and in contact with skin.
เป็นอันตราย: ความเสี่ยงต่อผลกระทบถาวรจากการสูดดมและสัมผัสกับผิวหนัง;
R40/20/21/22
Harmful : possible risk of irreversible effects through inhalation, in contact with skin and if swallowed.
เป็นอันตราย: อาจจะกลับไม่ได้โดยการสูดดมสัมผัสกับผิวหนังและหากกลืนกิน;
R40/20/22
Harmful : possible risk of irreversible effects through inhalation and if swallowed.
เป็นอันตราย: อาจจะกลับไม่ได้เมื่อสูดดมและกลืนกิน;
R40/21
Harmful : possible risk of irreversible effects in contact with skin.
เป็นอันตราย: การสัมผัสกับผิวหนังอาจมีความเสี่ยงกลับไม่ได้;
R40/21/22
Harmful : possible risk of irreversible effects in contact with skin and if swallowed.
เป็นอันตราย: เสี่ยงต่อผลกระทบถาวรเมื่อสัมผัสกับผิวหนังและเมื่อกลืนกิน;
R40/22
Harmful : possible risk of irreversible effects if swallowed
เป็นอันตราย: ความเสี่ยงของผลกระทบถาวรเมื่อกลืนกิน;
R41
Risk of serious damage to eyes.
เสี่ยงต่อความเสียหายร้ายแรงต่อดวงตา
R42
May cause sensitization by inhalation.
การสูดดมอาจทำให้เกิดอาการแพ้
R42/43
May cause sensitization by inhalation and skin contact.
การสูดดมและสัมผัสทางผิวหนังอาจทำให้เกิดอาการแพ้;
R43
May cause sensitization by skin contact.
การสัมผัสทางผิวหนังอาจทำให้เกิดอาการแพ้;
R44
Risk of explosion if heated under confinement.
การให้ความร้อนในสภาพปิดทำให้เกิดอันตรายจากการระเบิด
R45
May cause cancer.
อาจก่อให้เกิดมะเร็ง
R46
May cause heritable genetic damage.
อาจทำให้เกิดความเสียหายทางพันธุกรรมกลับไม่ได้
R47
May cause birth defects.
อาจทำให้เกิดข้อบกพร่อง;
R48
Danger of serious damage to health by prolonged exposure.
การได้รับสารเป็นเวลานานมีความเสี่ยงร้ายแรงต่อสุขภาพ
R48/20
Harmful : danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation.
เป็นอันตราย: การได้รับสารเป็นเวลานานโดยการสูดดมมีความเสี่ยงร้ายแรงต่อความเสียหายต่อสุขภาพ;
R48/20/21
Harmful : danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation and in contact with skin.
เป็นอันตราย: เสี่ยงต่อความเสียหายร้ายแรงต่อสุขภาพเมื่อสูดดมและสัมผัสผิวหนังเป็นเวลานาน
R48/20/21/22
Harmful : danger of serious damage to health by prolonged exposure through inh.,in contact with skin and if swallowed
เป็นอันตราย: การได้รับสารเป็นเวลานานในการสูดดมผิวหนังและกลืนกินเป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างร้ายแรง
R48/20/22
Harmful : danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation and if swallowed.
เป็นอันตราย: การสูดดมและกลืนเข้าไปเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอย่างร้ายแรง
R48/21
Harmful : danger of serious damage to health by prolonged exposure in contact with skin.
เป็นอันตราย: การสัมผัสผิวหนังเป็นเวลานานมีความเสี่ยงร้ายแรงต่อความเสียหายต่อสุขภาพ
R48/21/22
Harmful : danger of serious damage to health by prolonged exposure in contact with skin and if swallowed.
เป็นอันตราย: การสัมผัสกับผิวหนังในระยะยาวและการกลืนเข้าไปจะทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอย่างร้ายแรง
R48/22
Harmful : danger of serious damage to health by prolonged exposure if swallowed.
เป็นอันตราย: การกลืนกินในระยะยาวมีความเสี่ยงต่อความเสียหายต่อสุขภาพ
R48/23
Toxic : danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation.
เป็นพิษ: การได้รับสารเป็นเวลานานโดยการสูดดมมีความเสี่ยงร้ายแรงต่อความเสียหายต่อสุขภาพ;
R48/23/24
Toxic : danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation and in contact with skin.
เป็นพิษ: เสี่ยงต่อความเสียหายร้ายแรงต่อสุขภาพเมื่อสูดดมและสัมผัสผิวหนังเป็นเวลานาน
R48/23/24/25
Toxic : danger of serious damage to health by prolonged exposure through inh.,in contact with skin and if swallowed
เป็นพิษ: เสี่ยงต่อความเสียหายร้ายแรงต่อสุขภาพเมื่อร่างกายรับสารเป็นเวลานานผ่านทางการสูดดมผิวหนังและหากกลืนกิน;
R48/23/25
Toxic : danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation and if swallowed.
เป็นพิษ: การได้รับสารเป็นเวลานานโดยการสูดดมและการกลืนกินทำให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพที่ร้ายแรง
R48/24
Toxic : danger of serious damage to health by prolonged exposure in contact with skin.
เป็นพิษ: การได้รับสัมผัสสารในระยะยาวมีความเสี่ยงต่อความเสียหายต่อสุขภาพอย่างร้ายแรง;
R48/24/25
Toxic : danger of serious damage to health by prolonged exposure in contact with skin and if swallowed.
เป็นพิษ: การได้รับสัมผัสทางผิวหนังเป็นเวลานานและหากกลืนกินจะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพ
R48/25
Toxic : danger of serious damage to health by prolonged exposure if swallowed.
เป็นพิษ: การกลืนกินในระยะยาวมีความเสี่ยงต่อความเสียหายต่อสุขภาพ
R49
May cause cancer by inhalation.
การสูดดมอาจทำให้เกิดมะเร็ง
R50
Very toxic to aquatic organisms.
เป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ;
R50/53
Very toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment.
เป็นพิษอย่างมากต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ, อาจก่อให้เกิดผลเสียระยะยาวต่อสภาวะแวดล้อมในน้ำ;
R51
Toxic to aquatic organisms.
เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ
R51/53
Toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment.
เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ, อาจก่อให้เกิดผลเสียระยะยาวต่อสภาวะแวดล้อมในน้ำ;
R52
Harmful to aquatic organisms.
เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ
R52/53
Harmful to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment.
เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ, อาจก่อให้เกิดผลเสียระยะยาวต่อสภาวะแวดล้อมในน้ำ;
R53
May cause long-term adverse effects in aquatic environment.
อาจทำให้เกิดผลเสียระยะยาวต่อสภาวะแวดล้อมในน้ำ;
R54
Toxic to flora.
เป็นพิษต่อพืช
R55
Toxic to fauna.
เป็นพิษต่อสัตว์;
R56
Toxic to soil organisms.
เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในดิน
R57
Toxic to bees.
พิษต่อผึ้ง
R58
May cause long-term adverse effects in the environment.
อาจก่อให้เกิดผลเสียระยะยาวต่อสิ่งแวดล้อม
R59
Dangerous for the ozon layer.
เป็นอันตรายต่อชั้นโอโซน;
R60
May impair fertility.
อาจทำลายความอุดมสมบูรณ์;
R61
May cause harm to the unborn child.
อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อทารกในครรภ์
R62
Possible risk of impaired fertility.
อาจมีความเสี่ยงของการทำลายความอุดมสมบูรณ์;
R63
Possible risk of harm to the unborn child.
อาจเสี่ยงต่อการทำร้ายทารกในครรภ์
R64
May cause harm to breastfed babies.
อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อทารกที่ให้นมบุตร
R65
Harmfull may cause lung damage if swallowed
หากกลืนเข้าไปอาจทำให้ปอดถูกทำลายได้
รหัสความปลอดภัย
SECURITY CODES

รหัสความปลอดภัย EC มักใช้ในแผ่นข้อมูลสารเคมีในหลายประเทศทั่วโลก ความหมายของรหัสเหล่านี้มีดังนี้:

S1 ปิดให้สนิท
S2 เก็บให้พ้นมือเด็ก
S3 เก็บในที่เย็น
S4 เก็บห่างจากพื้นที่อยู่อาศัย
S5 บันทึกใน ... (ชื่อของของเหลว)
S6 เก็บในบรรยากาศ (ชื่อของก๊าซเฉื่อย)
S7 ปิดภาชนะบรรจุให้แน่น
S8 เก็บภาชนะให้แห้ง
S9 เก็บภาชนะในที่อากาศถ่ายเทได้ดี
S12 อย่าปิดผนึกภาชนะ
S13 เก็บให้ห่างจากอาหารเครื่องดื่มและอาหารสัตว์
S14 อยู่ห่างจาก ... (รายการสารที่เข้ากันไม่ได้)
S15 เก็บให้ห่างจากความร้อน
S16 เก็บให้ห่างจากไฟ
S17 เก็บให้ห่างจากวัสดุที่ไหม้ไฟได้
S18 ระวังเมื่อจับและเปิดภาชนะ
S20 อย่ากินพร้อมกันเมื่อใช้
S21 ห้ามสูบบุหรี่ขณะใช้งาน
S22 อย่าสูดดมฝุ่น
S23 ห้ามหายใจเอาไอน้ำ
S24 หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง
S25 หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับดวงตาของคุณ
S26 ในกรณีที่สัมผัสกับตาล้างออกทันทีด้วยน้ำปริมาณมากและไปพบแพทย์
S27 ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที
S28 ทันทีหลังจากถูกผิวหนังให้ล้างด้วยสบู่ปริมาณมาก
S29 อย่าเทสิ่งตกค้างในท่อระบายน้ำ
S30 ห้ามเติมน้ำลงในผลิตภัณฑ์นี้
S33 ใช้มาตรการป้องกันเพื่อป้องกันไฟฟ้าสถิตเกิดขึ้น
S35 สารตกค้างของสารนี้และภาชนะจะต้องถูกกำจัดอย่างปลอดภัย
S36 สวมชุดป้องกันที่เหมาะสม
S37 ใช้ถุงมือป้องกันที่เหมาะสม
S38 สวมใส่อุปกรณ์ช่วยหายใจที่เหมาะสมในพื้นที่ที่มีการระบายอากาศไม่ดี
S39 สวมอุปกรณ์ป้องกันตา / ใบหน้า
S40 ทำความสะอาดพื้นและวัตถุที่ปนเปื้อนด้วยสารและการใช้งาน (ชื่อวัสดุทำความสะอาดที่เหมาะสม)
S41 อย่าหายใจในกรณีที่เกิดไฟไหม้และ / หรือการระเบิด
S42 สวมใส่อุปกรณ์ช่วยหายใจที่เหมาะสมเมื่อดับไฟ
S43 ใช้ ... (ชื่ออุปกรณ์ดับเพลิงที่เหมาะสม) สำหรับการผจญเพลิง
S45 หากคุณประสบอุบัติเหตุหรือรู้สึกไม่สบายให้ไปพบแพทย์เพื่อขอความช่วยเหลือ (ควรติดฉลากภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์)
S46 ในกรณีที่กลืนกินโดยไม่ได้ตั้งใจให้ปรึกษาแพทย์ (แสดงภาชนะบรรจุหรือฉลาก)
S47 รักษาอุณหภูมิไม่เกิน ...
S48 รักษาความชุ่มชื้น (ชื่อของสาร) ด้วย ...
S49 สามารถบันทึกได้ในคอนเทนเนอร์ดั้งเดิมเท่านั้น
S50 อย่าผสมกับ ...
S51 ใช้ในพื้นที่ที่มีการระบายอากาศดีเท่านั้น
S52 ไม่แนะนำให้ใช้ในพื้นที่ภายในขนาดใหญ่
S53 หลีกเลี่ยงการสัมผัส - อ่านคำแนะนำพิเศษก่อนใช้
S56 ทิ้งภาชนะตกค้างและบรรจุภัณฑ์ ณ จุดเก็บขยะที่กำหนดไว้เป็นพิเศษ
S57 ใช้ภาชนะที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนต่อสิ่งแวดล้อม
S59 อ้างถึงข้อมูลที่ได้รับจากผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเพื่อการรีไซเคิล
S60 ต้องกำจัดสิ่งตกค้างและภาชนะบรรจุของวัสดุนี้เช่นเดียวกับของเสียอันตราย
S61 หลีกเลี่ยงการปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม อ้างถึงคำแนะนำเฉพาะ / เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
S62 หากกลืนกินห้ามทำให้อาเจียนรีบพาไปพบแพทย์ทันทีและนำภาชนะหรือฉลากไปให้แพทย์ดู
S1/2 ให้ปิดผนึกและเก็บให้พ้นมือเด็ก
S24/25 ป้องกันการสัมผัสทางผิวหนังและตา
S36/37 สวมชุดป้องกันและถุงมือที่เหมาะสม
S36/37/39 สวมชุดป้องกันถุงมือและแว่นตานิรภัยหรือหน้ากากป้องกันที่เหมาะสม
S37/39 ใช้ถุงมือและแว่นตานิรภัยหรือหน้ากากป้องกันที่เหมาะสม
เครื่องหมายและโลโก้ของสินค้าอันตราย

หลายประเทศต้องมีสัญลักษณ์ที่เป็นอันตรายเกี่ยวกับลักษณะของภาชนะบรรจุของผลิตภัณฑ์สัญลักษณ์เหล่านี้แสดงดังต่อไปนี้:

E E : Explosive วัตถุระเบิด Explosive วัตถุระเบิด
O O : Oxidizing agent สารต้านอนุมูลอิสระ Oxidizing agent สารต้านอนุมูลอิสระ
F++ F++ : Extremely flammable ไวไฟสูงมาก Extremely flammable ไวไฟสูงมาก
F+ F+ : Highly flammable ไวไฟสูง Highly flammable ไวไฟสูง
F F : Flammable ไวไฟ Flammable ไวไฟ
T+ T+ : Very toxic เป็นพิษ Very toxic เป็นพิษ
T T : Toxic เป็นพิษ Toxic เป็นพิษ
Xn Xn : Harmful เป็นอันตราย Harmful เป็นอันตราย
Xi Xi : Irritant แรงบันดาลใจ Irritant แรงบันดาลใจ
C C : Corrosive สารกัดกร่อน Corrosive สารกัดกร่อน
N N : Dangerous for the environment เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม Dangerous for the environment เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
สัญลักษณ์รูปสัญลักษณ์และสัญลักษณ์สินค้าอันตราย
PICTOGRAMS AND HAZARD CODES

การเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนที่สุดในระบบสหภาพยุโรปในปัจจุบันคือรูปสัญลักษณ์ (เดิมชื่อสัญลักษณ์อันตราย) แม้ว่ารูปสัญลักษณ์ GHS ส่วนใหญ่
Compared to the current EU system the most noticeable change are the pictograms (formerly: hazard symbols).

หมายเหตุ: แม้ว่ารูปสัญลักษณ์ GHS ส่วนใหญ่จะเหมือนกับในระบบเก่า แต่รูปสัญลักษณ์ GHS 04, GHS 07 และ GHS 08 เป็นของใหม่ ระบบ GHS นั้นมีพื้นฐานมาจากฟิสิกส์ 16 ประเภทสุขภาพ 10 รายการและอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม 3 ประเภทรวมถึงองค์ประกอบการสื่อสารต่อไปนี้:
Note: While the most of the GHS pictograms have an equivalent in the old system, the pictograms GHS 04, GHS 07 and GHS 08 are completely new. The GHS System is built on 16 physical, 10 health and 3 environmental hazard classes and comprises the following communication elements:

ลักษณะ(Description) สัญลักษณ์รูปสัญลักษณ์(Pictogram) ประเภทอันตรายและประเภทอันตราย Hazard class and hazard category
GHS01
ระเบิดระเบิด
(Exploding Bomb)
GHS01 ระเบิดระเบิด(Exploding Bomb) ระเบิดไม่มั่นคง Unstable explosives
หมวดหมู่วัตถุระเบิด 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 Explosives of Divisions 1.1, 1.2, 1.3, 1.4
สารและของผสมที่ทำปฏิกิริยาได้เองประเภท A, B Self reactive substances and mixtures, Types A,B
เปอร์ออกไซด์อินทรีย์ประเภท A, B Organic peroxides, Types A,B
GHS02
เปลวไฟ
(Flame)
GHS02 เปลวไฟ(Flame) ก๊าซไวไฟหมวด 1 Flammable gases, category 1
โซลติดไฟคลาส 1, 2 Flammable aerosols, categories 1,2
ของเหลวไวไฟประเภท 1, 2, 3 Flammable liquids, categories 1,2,3
ของแข็งไวไฟ, ประเภทที่ 1, 2 Flammable solids, categories 1,2
สารและสารผสมที่ทำปฏิกิริยาได้เองประเภท B, C, D, E, F Self-reactive substances and mixtures, Types B,C,D,E,F
ของเหลวที่เผาไหม้เองตามธรรมชาติประเภทที่ 1 Pyrophoric liquids, category 1
ของแข็งเผาไหม้ที่เกิดขึ้นเองประเภทที่ 1 Pyrophoric solids, category 1
สารและสารผสมที่ให้ความร้อนได้เองในหมู่ที่ 1,2 Self-heating substances and mixtures,
สารและสารผสมที่สัมผัสกับน้ำปล่อยก๊าซไวไฟประเภทที่ 1, 2, 3 Substances and mixtures, which in contact with water, emit flammable gases, categories 1,2,3
อินทรีย์เปอร์ออกไซด์ประเภท B, C, D, E, F Organic peroxides, Types B,C,D,E,F
GHS03
เปลวไฟล้อมรอบด้วยวงแหวน
(Flame Over Circle)
GHS03 เปลวไฟล้อมรอบด้วยวงแหวน(Flame Over Circle) แก๊สออกซิไดซ์ชั้น 1 Oxidizing gases, category 1
ของเหลวออกซิไดซ์ประเภท 1, 2, 3 Oxidizing liquids, categories 1,2,3
GHS04
ถังแก๊ส
(Gas Cylinder)
GHS04 ถังแก๊ส(Gas Cylinder) ก๊าซภายใต้ความกดดัน: Gases under pressure:
ก๊าซอัด Compressed gases
ก๊าซเหลว Liquefied gases
การแช่แข็งก๊าซเหลว Refrigerated Liquefied gases
แก๊สละลาย Dissolved gases
GHS05
การกร่อน
(Corrosion)
GHS05 การกร่อน(Corrosion) โลหะการกัดกร่อนประเภท 1 Corrosive to metals, category 1
ผิวที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหมวดหมู่ 1A, 1B, 1C Skin corrosion, categories 1A,1B,1C
ความเสียหายต่อดวงตาอย่างรุนแรงประเภทที่ 1 Serious eye damage, category 1
GHS06
หัวกะโหลกไขว้
(Skull and Crossbones)
GHS06 หัวกะโหลกไขว้(Skull and Crossbones) พิษเฉียบพลัน (ปาก, ผิวหนัง, การสูดดม), ประเภทที่ 1, 2, 3 Acute toxicity (oral, dermal, inhalation), categories 1,2,3
GHS07
เครื่องหมายตกใจ
(Exclamation Mark)
GHS07 เครื่องหมายตกใจ(Exclamation Mark) พิษเฉียบพลัน (ปาก, ผิวหนัง, การสูดดม), ประเภทที่ 4 Acute toxicity (oral, dermal, inhalation), category 4
การระคายเคืองผิวหนังประเภทที่ 2 Skin irritation, category 2
การระคายเคืองตาประเภท 2 Eye irritation, category 2
โรคภูมิแพ้ผิวหนังประเภท 1 Skin sensitisation, category 1
ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง - หนึ่งการติดต่อ, หมวดหมู่ 3 Specific Target Organ Toxicity – Single exposure, category 3
GHS08
อันตรายต่อสุขภาพ
(Health Hazard)
GHS08 อันตรายต่อสุขภาพ(Health Hazard) โรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจประเภทที่ 1 Respiratory sensitization, category 1
การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์ประเภท 1A, 1B, 2 Germ cell mutagenicity, categories 1A,1B,2
การก่อมะเร็ง, ประเภท 1A, 1B, 2 Carcinogenicity, categories 1A,1B,2
ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์, หมวด 1A, 1B, 2 Reproductive toxicity, categories 1A,1B,2
ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัสครั้งเดียวหมวดที่ 1, 2 Specific Target Organ Toxicity – Single exposure, categories 1,2
ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง - การได้รับซ้ำหมวดที่ 1, 2 Specific Target Organ Toxicity – Repeated exposure, categories 1,2
อันตรายจากการสูดดม, ประเภทที่ 1 Aspiration Hazard, category 1
GHS09
สิ่งแวดล้อม
(Environment)
GHS09 สิ่งแวดล้อม(Environment) เป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อมทางน้ำ Hazardous to the aquatic environment
อันตรายเฉียบพลันประเภทที่ 1 Acute hazard, category1
อันตรายเรื้อรังประเภท 1, 2 Chronic hazard, categories 1,2