Opis varnostnih informacij

Izjava o tveganju
HAZARD STATEMENTS
Izjava o tveganju

Obstaja 72 ločenih in 17 kombiniranih izjav o nevarnosti
There are 72 individual and 17 combined Hazard statements

Fizična nevarnost Physical hazards

H200 Unstable explosives Nestabilna eksploziva.
H201 Explosive; mass explosion hazard Eksplozivi; velika nevarnost eksplozije.
H202 Explosive, severe projection hazard Eksplozivi; resna nevarnost curka.
H203 Explosive; fire, blast or projection hazard Eksplozivi; nevarnost požara, eksplozije ali curka.
H204 Fire or projection hazard Nevarnost požara ali brizganja
H205 May mass explode in fire V požaru se lahko zgodi velika eksplozija.
H220 Extremely flammable gas Zelo vnetljiv plin.
H221 Flammable gas Vnetljiv plin.
H222 Extremely flammable aerosol Izjemno vnetljiv aerosol
H223 Flammable aerosol Vnetljiv aerosol
H224 Extremely flammable liquid and vapour Izjemno vnetljiva tekočina in hlapi
H225 Highly flammable liquid and vapour Lahko vnetljiva tekočina in hlapi
H226 Flammable liquid and vapour Vnetljiva tekočina in hlapi
H227 Combustible liquid Vnetljiva tekočina
H228 Flammable solid Vnetljiva trdna snov
H240 Heating may cause an explosion Segrevanje lahko povzroči eksplozijo
H241 Heating may cause a fire or explosion Segrevanje lahko povzroči požar ali eksplozijo
H242 Heating may cause a fire Ogrevanje lahko povzroči požar
H250 Catches fire spontaneously if exposed to air Izpostavljenost zraku spontano v ognju
H251 Self-heating: may catch fire Samo ogrevanje: lahko pride do požara
H252 Self-heating in large quantities; may catch fire Jaz sprosti veliko toplote, lahko se vname.
H260 In contact with water releases flammable gases which may ignite spontaneously Ko je v stiku z vodo, sprošča vnetljiv plin in se samovžiga.
H261 In contact with water releases flammable gas Pri stiku z vodo sprošča vnetljive pline.
H270 May cause or intensify fire; oxidizer Lahko povzročijo ali poslabšajo izgorevanje; oksidanti.
H271 May cause fire or explosion; strong oxidizer Lahko povzroči požar ali eksplozijo; močan oksidant.
H272 May intensify fire; oxidizer Lahko poslabša ogenj; oksidanti.
H280 Contains gas under pressure; may explode if heated Vsebuje visokotlačni plin in lahko eksplodira, če je izpostavljen vročini.
H281 Contains refrigerated gas; may cause cryogenic burns or injury Vsebuje zamrznjen plin, ki lahko povzroči opekline ali poškodbe pri nizkih temperaturah.
H290 May be corrosive to metals Lahko korodira kovine.

Okolju nevarnost Environmental Hazards

H400 Verytoxictoaquaticlife Zelo strupeno za vodno življenje.
H401 Toxictoaquaticlife Strupeno za vodno življenje.
H402 Harmfultoaquaticlife Škodljivo za vodno življenje.
H410 Verytoxictoaquaticlifewithlonglastingeffects Zelo strupeno za vodno življenje z dolgoročnimi učinki.
H411 Toxictoaquaticlifewithlonglastingeffects Strupeno je za vodne organizme in ima dolgoročne učinke.
H412 Harmfutoaquaticlifewithlonglastingeffects Zdravju škodljivo za vodne organizme z dolgoročnimi učinki.
H413 Maycauselonglastingharmfuleffectstoaquaticlife Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno življenje.
H420 Harmspublichealthandtheenvironmentbydestroyingozoneintheupperatmospere Škodite javnemu zdravju in okolju z uničenjem ozonske plasti zgornje atmosfere.

Izjava o nevarnosti v EU European Union Hazard Statements

EUH001 Explosive when dry. Eksplozivno, ko je suho.
EUH006 Explosive with or without contact with air. Stik z zračno eksplozijo ali ne
EUH014 Reacts violently with water. Burno reagira z vodo.
EUH018 In use may form flammable/explosive vapour-air mixture. Med uporabo se lahko tvori vnetljiva / eksplozivna zmes hlapi zrak.
EUH018a In use may form explosive vapour-air mixture. Med uporabo lahko nastane eksplozivna mešanica hlapov in zraka.
EUH018b In use may form flammable vapour-air mixture. Med uporabo se lahko tvori vnetljiva zmes hlapi zrak.
EUH019 May form explosive peroxides. Lahko nastane eksploziven peroksid.
EUH029 Contact with water liberates toxic gas. Stik z vodo sprošča strupene pline.
EUH030 Can become highly flammable in use. Med uporabo lahko postane lahko vnetljiv.
EUH031 Contact with acids liberates toxic gas. Stik s kislino sprošča strupene pline.
EUH032 Contact with acids liberates very toxic gas. Stik s kislino za sproščanje zelo strupenih plinov.
EUH044 Risk of explosion if heated under confinement. Pri segrevanju v zaprtih pogojih obstaja nevarnost eksplozije.
EUH059 Hazardous to the ozone layer. Nevarnost ozonske plasti.
EUH066 Repeated exposure may cause skin dryness or cracking. Ponavljajoči se stik lahko povzroči suhost ali pokanje kože.
EUH070 Toxic by eye contact. Stik z očmi je strupen.
EUH071 Corrosive to the respiratory tract. Jedko za dihala.
EUH201 Contains lead. Should not be used on surfaces liable to be chewed or sucked by children. Warning! Contains lead. Vodil. Površine ne smete uporabljati in jo otroci zlahka žvečijo ali sesajo. Opozorilo! Vodil.
EUH201A Warning! Contains lead. Opozorilo! Vodil.
EUH202 Cyanoacrylate. Danger. Bonds skin and eyes in seconds. Keep out of the reach of children. Instant lepilo Nevarno. V nekaj sekundah veže kožo in oči. Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!
EUH203 Contains chromium (VI). May produce an allergic reaction. Lahko povzroči alergijsko reakcijo.
EUH204 Contains isocyanates. See information supplied by the manufacturer. Vsebuje izocianat. Glej informacije proizvajalca.
EUH205 Contains epoxy constituents. See information supplied by the manufacturer. Vsebuje epoksi smolo. Glej informacije proizvajalca.
EUH206 Warning! Do not use together with other products. May release dangerous gases (chlorine) . Opozorilo! Ne uporabljajte z drugimi izdelki. Lahko se sprostijo škodljivi plini (klor).
EUH207 Warning! Contains cadmium. Dangerous fumes are formed during use. See information supplied by the manufacturer. Comply with the safety instructions. Opozorilo! Vsebuje kadmij. Nevarni hlapi, ki nastanejo med uporabo. Podatki proizvajalca Upoštevajte varnostna navodila.
EUH207-EG Warning! Contains cadmium. Dangerous fumes are formed during use. See information supplied by the manufacturer. Comply with the safety instructions. Opozorilo! Vsebuje kadmij. Nevarni hlapi, ki nastanejo med uporabo. Podatki proizvajalca Upoštevajte varnostna navodila.
EUH208 Contains (name of sensitising substance). May produce an allergic reaction. Vsebuje (ime snovi za preobčutljivost). Lahko povzroči alergijsko reakcijo.
EUH208-EG Contains (name of sensitising substance). May produce an allergic reaction. Vsebuje (ime snovi za preobčutljivost). Lahko povzroči alergijsko reakcijo.
EUH209 Can become highly flammable in use. Pri uporabi lahko postane zelo vnetljiv.
EUH209a Can become highly flammable in use. Pri uporabi lahko postane zelo vnetljiv.
EUH209b Can become flammable in use. Med uporabo lahko postane vnetljivo.
EUH209A Can become flammable in use. Med uporabo lahko postane vnetljivo.
EUH210 Safety data sheet available on request. Navedite zahteve varnostnega lista.
EUH401 To avoid risks to human health and the environment, comply with the instructions for use. Da bi se izognili tveganju za zdravje ljudi in okolje, upoštevajte navodila za uporabo.
Previdnostna izjava
PRECAUTIONARY STATEMENTS

Obstaja 116 ločenih in 33 kombiniranih opozorilnih stavkov
There are 116 individual and 33 combined Precautionary statements

Previdnostna izjava - navadna Precautionary statements – General

P101 If medical advice is needed,have product container or label at hand. Če želite zdravniški nasvet, ne pozabite prinesti svoje viale in etikete
P102 Keep out of reach of children. Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!
P103 Read label before use. Pred uporabo preberite etiketo

Previdnostna izjava - preprečevanje Precautionary statements – Prevention

P201 Obtain special instructions before use. Pred uporabo dobite posebna navodila.
P202 Do not handle until all safety precautions have been read and understood. Ne uporabljajte, dokler niste prebrali in razumeli vseh varnostnih ukrepov.
P210 Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. — No smoking. Hraniti ločeno od vročine / iskre / odprtega ognja / vročih površin. - Brez kajenja.
P211 Do not spray on an open flame or other ignition source.  Ne razpršite na odprtem plamenu ali drugem viru vžiga.
P220 Keep/Store away from clothing/…/combustible materials. Hraniti ločeno od / shranjevati stran od oblačil /.../ gorljivih materialov.
P221 Take any precaution to avoid mixing with combustibles/… Upoštevajte vse varnostne ukrepe, da se izognete mešanju z vnetljivimi materiali ...
P222 Do not allow contact with air. Ne dotikajte se zraka.
P223 Keep away from any possible contact with water, because of violent reaction and possible flash fire. Hranite ločeno od kakršnega koli stika z vodo, saj lahko burno reagira.
P230 Keep wetted with … Hranite vlažno
P231 Handle under inert gas. Delujte v inertnem plinu.
P232 Protect from moisture. Preprečuje vlago.
P233 Keep container tightly closed.  Shranjujte posodo zaprto.
P234 Keep only in original container. Ostanite le v originalni posodi.
P235 Keep cool. Naj se ohladi.
P240 Ground/bond container and receiving equipment. Stike / priključite posode in opremo za sprejem s tlemi.
P241 Use explosion-proof electrical/ventilating/lighting/…/equipment. Uporabljajte električno / prezračevalno / razsvetljavo / ... / opremo.
P242 Use only non-sparking tools. Uporabljajte samo orodja brez iskrenja.
P243 Take precautionary measures against static discharge. Bodite previdni, da preprečite elektrostatično praznjenje.
P244 Keep reduction valves free from grease and oil.  Ventil za zmanjšanje tlaka naj bo brez olja in maščob.
P250 Do not subject to grinding/shock/…/friction. Ne podlegajte mletju / udarcem /.../ trenja.
P251 Pressurized container: Do not pierce or burn, even after use. Tlačna posoda: Tudi po uporabi ne prebijajte ali sežigajte.
P260 Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray. Ne vdihavajte prahu / dima / plina / megle / hlapov / razpršila.
P261 Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray. Izogibajte se dihanju prahu / dima / plina / megle / hlapov / pršila.
P262 Do not get in eyes, on skin, or on clothing. Ne dotikajte se oči, kože ali oblačil.
P263 Avoid contact during pregnancy/while nursing. Izogibajte se stiku med nosečnostjo / dojenjem.
P264 Wash hands thoroughly after handling. Po ravnanju si temeljito umijte roke.
P264 Wash skin thouroughly after handling. Kožo temeljito odstranite.
P270 Do not eat, drink or smoke when using this product. Pri uporabi tega izdelka ne jejte, ne pijte in ne kadite.
P271 Use only outdoors or in a well-ventilated area.  Uporabljajte samo na prostem ali v dobro prezračevanem prostoru.
P272 Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace. Onesnaženih delovnih oblačil ne smete odnesti z delovnega mesta.
P273 Avoid release to the environment. Izogibajte se izpuščanju v okolje.
P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. Nosite zaščitne rokavice / zaščitna oblačila / ščitnike za oči / ščitnike za obraz.
P281 Use personal protective equipment as required. Uporabite osebno zaščitno opremo, ki jo potrebujete.
P282 Wear cold insulating gloves/face shield/eye protection. Nosite hladne rokavice / masko / opremo za zaščito oči.
P283 Wear fire/flame resistant/retardant clothing. Nosite oblačila, ki zavirajo ogenj / ognjevarna / ognjevarna.
P284 Wear respiratory protection.  Nosite zaščito dihal.
P285 In case of inadequate ventilation wear respiratory protection. Nosite zaščito dihal v primeru nezadostne prezračevanja.
P231+P232 Handle under inert gas. Protect from moisture. V inertnem plinu. Preprečuje vlago.
P235+P410 Keep cool. Protect from sunlight. Bodite mirni. Izogibajte se neposredni sončni svetlobi.

Previdnostna izjava - reakcija Precautionary statements - Response

P301 IF SWALLOWED: Pri zaužitju
P304 IF INHALED: Če se vdihne
P305 IF IN EYES: Če vstopite v oči
P306 IF ON CLOTHING: Če na oblačilih
P307 IF exposed: Če kontaktirate
P308 IF exposed or concerned: Če se obrnete ali sodelujete
P309 IF exposed or if you feel unwell: Če kontaktirate ali če se slabo počutite
P310 Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician. Takoj pokličite center za razstrupljanje ali zdravnika / zdravnika.
P311 Call a POISON CENTER or doctor/physician. Pokličite center za razstrupljanje ali zdravnika.
P312 Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell. Če se slabo počutite, pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
P313 Get medical advice/attention. Poiščite zdravniško pomoč / zdravniško pomoč
P314 Get medical advice/attention if you feel unwell. Če se počutite neprijetno, poiščite zdravniško pomoč / zdravstveno oskrbo
P315 Get immediate medical advice/attention. Poiščite zdravniško pomoč / zdravniško pomoč
P320 Specific treatment is urgent (see … on this label). Nujno specifično zdravljenje (glejte na tej nalepki).
P321 Specific treatment (see … on this label). Specifično zdravljenje (glejte na tej nalepki).
P322 Specific measures (see …on this label). Specifično zdravljenje (glejte na tej nalepki).
P330 Rinse mouth. Prehod
P331 Do NOT induce vomiting.. Ne povzročajte bruhanja.
P332 IF SKIN irritation occurs: Če pride do draženja kože:
P333 If skin irritation or rash occurs: Če pride do draženja kože ali izpuščaja:
P334 Immerse in cool water/wrap n wet bandages. Potopite v zavoj hladne vode / mokrega zavoja.
P335 Brush off loose particles from skin. Odprite delce s kože.
P336 Thaw frosted parts with lukewarm water. Do not rub affected area. Zamrznjeno območje odtajajte in ga sperite s toplo vodo. Ne drgnite prizadetega območja.
P337 If eye irritation persists: Če draženje oči traja
P338 Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Če nosite nevidne oči in jih je enostavno odstraniti, odstranite kontaktne leče in nadaljujte z izpiranjem.
P340 Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. Prenesite bolnika na svež zrak in naj bo v mirovanju v položaju, ki je primeren za dihanje.
P341 If breathing is difficult, remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. Če pride do težav z dihanjem, bolnika prenesite na svež zrak in naj bo v mirovanju v položaju, ki je primeren za dihanje.
P342 If experiencing respiratory symptoms: Če se pojavijo respiratorni simptomi:
P350 Gently wash with plenty of soap and water. Nežno uporabite veliko mila in vode
P351 Rinse cautiously with water for several minutes. Nekaj minut previdno sperite z vodo.
P352 Wash with plenty of soap and water. Operite z veliko mila in vode.
P353 Rinse skin with water/shower. Pranje / umivanje kože
P360 Rinse immediately contaminated clothing and skin with plenty of water before removing clothes. Onesnaženo oblačilo takoj sperite, kožo sperite z veliko vode in slecite.
P361 Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Takoj odstranite / slecite vsa onesnažena oblačila.
P362 Take off contaminated clothing and wash before reuse. Kontaminirana oblačila slecite in jih pred ponovno uporabo operite.
P363 Wash contaminated clothing before reuse. Onesnažena oblačila je mogoče ponovno oprati po pranju.
P370 In case of fire: V primeru požara:
P371 In case of major fire and large quantities: V primeru večjih požarov in večjega števila situacij:
P372 Explosion risk in case of fire. V požaru obstaja nevarnost eksplozije.
P373 DO NOT fight fire when fire reaches explosives. Ne varčujte z ognjem, ko ga sežge eksploziv.
P374 Fight fire with normal precautions from a reasonable distance. Za gašenje požara upoštevajte običajne varnostne ukrepe na pravi razdalji.
P376 Stop leak if safe to do so. Oxidising gases (section 2.4) 1 Če je varno, ustavite puščanje. Oksidativni plin.
P377 Leaking gas fire: Do not extinguish, unless leak can be stopped safely. Puščanje zraka: Ne gasite ognja, razen če je uhajanja zraka mogoče varno zaustaviti.
P378 Use … for extinction. Uporabite ... za gašenje požara.
P380 Evacuate area. Evakuirajte območje.
P381 Eliminate all ignition sources if safe to do so. Če je varno, odpravite vse vire vžiga.
P390 Absorb spillage to prevent material damage. Vpijte razlitje, da preprečite večje poškodbe.
P391 Collect spillage. Hazardous to the aquatic environment Zberite razlitja, ki so nevarna za vodno okolje.
P301+P310 IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician. Pri zaužitju: Takoj pokličite center za nadzor strupov ali zdravnika / zdravnika.
P301+P312 IF SWALLOWED: call a POISON CENTER or doctor/physician IF you feel unwell. Pri zaužitju: Če se slabo počutite, pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
P301+P330+P331 IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting. Pri požiranju: grgrati. Ne povzročajte bruhanja.
P302+P334 IF ON SKIN: Immerse in cool water/wrap in wet bandages. Če je koža onesnažena: potopite v hladno vodo / zavite z mokrim povojem
P302+P350 IF ON SKIN: Gently wash with plenty of soap and water. Če je na koži: nežno sperite z veliko mila in vode
P302+P352 IF ON SKIN: wash with plenty of soap and water. Na primer stik s kožo: Operite z veliko mila in vode.
P303+P361+P353 IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off Immediately all contaminated clothing. Rinse SKIN with water/shower. Če pride na kožo (ali lase): Odstranite / takoj odstranite vsa onesnažena oblačila. Sperite / spirajte kožo.
P304+P312 IF INHALED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell. Če vdihnete: Če se slabo počutite, pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
P304+P340 IF INHALED: Remove victim to fresh air and Keep at rest in a position comfortable for breathing. Če ga vdihnete: Odstranite na svež zrak, počivajte in vzdržite položaj, primeren za dihanje.
P304+P341 IF INHALED: If breathing is difficult, remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. Če vdihnete: Če je dihanje oteženo, ponesrečenca prenesite na svež zrak in naj bo v mirovanju v položaju, ki je primeren za dihanje.
P305+P351+P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Če pridete v stik z očmi, nekaj minut previdno sperite z vodo.
P306+P360 IF ON CLOTHING: Rinse Immediately contaminated CLOTHING and SKIN with plenty of water before removing clothes. Če pride na vašo obleko: Onesnažena oblačila in kožo takoj sperite z obilo vode in nato slecite oblačila.
P307+P311 IF exposed: call a POISON CENTER or doctor/physician. Če pride v stik: Pokličite center za razstrupljanje ali zdravnika.
P308+P313 IF exposed or concerned: Get medical advice/attention. Če ste izpostavljeni ali dvomite: poiščite zdravniško pomoč / pomoč.
P309+P311 IF exposed or if you feel unwell: call a POISON CENTER or doctor/physician. Če ste v stiku ali se slabo počutite: pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
P332+P313 IF SKIN irritation occurs: Get medical advice/attention. Če pride do draženja kože: Poiščite zdravniško pomoč.
P333+P313 IF SKIN irritation or rash occurs: Get medical advice/attention. Če pride do draženja kože ali izpuščaja: Poiščite zdravniško pomoč.
P335+P334 Brush off loose particles from skin. Immerse in cool water/wrap in wet bandages. Odprite delce s kože. Potopite ga v hladno vodo / zavite z mokrim povojem
P337+P313 IF eye irritation persists: Get medical advice/attention. Če draženje oči ostane, poiščite zdravniško pomoč.
P342+P311 IF experiencing respiratory symptoms: call a POISON CENTER or doctor/physician. Če se pojavijo respiratorni simptomi: Pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
P370+P376 in case of fire: Stop leak if safe to Do so. V primeru požara ustavite puščanje v varnih razmerah.
P370+P378 In case of fire: Use … for extinction. V primeru požara: uporabite ... za gašenje požara.
P370+P380 in case of fire: Evacuate area. V primeru požara: evakuirajte mesto.
P370+P380+P375 in case of fire: Evacuate area. Fight fire remotely due to the risk of explosion. V primeru požara: evakuirajte mesto. Požar od daleč, ker obstaja nevarnost eksplozije.
P371+P380+P375 in case of major fire and large quantities: Evacuate area. Fight fire remotely due to the risk of explosion. V primeru večjih požarov in večjega števila; evakuacija lokacije upošteva nevarnost eksplozije in jo je treba streljati od daleč.

Previdnostna izjava - skladiščenje Precautionary statements — Storage

P401 Store… Skladiščenje
P402 Store in a dry place. Shranjujte na suhem mestu.
P403 Store in a well-ventilated place. Shranjujte v dobro prezračenem prostoru.
P404 Store in a closed container. Shranjujte v zaprti posodi.
P305+P351+P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Nekaj minut previdno sperite z vodo. Če nosite kontaktne leče in jih je enostavno odstraniti, jih odstranite. Nadaljujte s splakovanjem.
P405 Store locked up. Zaklenite in obdržite.
P406 Store in corrosive resistant/… container with a resistant inner liner. Shranjujte v posodi za obloge, odporne proti koroziji / odpornosti.
P407 Maintain air gap between stacks/pallets. Med ploščo / paleto vzdržujte zračno režo.
P410 Protect from sunlight. Preprečite izpostavljenost soncu.
P411 Store at temperatures not exceeding … oC/…oF. Shranjujte pri temperaturi, ki ne presega ... oC /...oF.
P412 Do not expose to temperatures exceeding 50 oC/ 122 oF. Ne izpostavljajte temperaturam nad 50 oC / 122 oF.
P413 Store bulk masses greater than … kg/…lbs at temperatures not exceeding … oC/…oF. Ko je trgovina v razsutem stanju več kot ... kg / ... lbs, temperatura ne sme presegati ... oC / ... oF.
P420 Store away from other materials. Hranite ločeno od drugih materialov.
P422 Store contents under… Imenik za shranjevanje je pod ...
P402+P404 Store in a dry place. Store in a closed container. Shranjujte na suhem mestu. Shranjujte v zaprti posodi.
P403+P233 Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed. Shranjujte v dobro prezračenem prostoru. Shranjujte posodo zaprto.
P403+P235 Store in a well-ventilated place. Keep cool. Shranjujte v dobro prezračenem prostoru. Naj se ohladi.
P410+P403 Protect from sunlight. Store in a well-ventilated place. Izogibajte se neposredni sončni svetlobi. Shranjujte v dobro prezračenem prostoru.
P410+P412 Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 oC/122oF. Izogibajte se neposredni sončni svetlobi. Ne izpostavljajte temperaturam nad 50 oC / 122oF.
P411+P235 Store at temperatures not exceeding … oC/…oF. Keep cool Naj se ohladi.

Previdnostno ravnanje Precautionary statements — Disposal

P501 Dispose of contents/container to..… Obdelava vsebine / vsebnika .....
P502 Refer to manufacturer/supplier for information on recovery/recycling Za informacije o recikliranju / recikliranju se obrnite na proizvajalca / dobavitelja
Stopnja nevarnosti vode
Water Hazard Class (WGK)

Nemška ocena ogroženosti vode (wgk) se včasih imenuje nemška ocena ogroženosti vode (wgk). To je običajno vključeno v oddelek 15 varnostnega lista. Nemški zvezni zakon o vodah zahteva, da morajo biti objekti, ki ravnajo z nevarnimi snovmi v vodi, zgrajeni in obratovani tako, da vodo ščitijo pred onesnaženjem. V ta namen je treba določiti, sporočiti in zabeležiti stopnjo nevarnosti za vodo (WGK) snovi ali zmesi.
Po "Pravilniku o ravnanju z nevarnimi snovmi v vodo" z dne 18. aprila 2017(Verordnung_ber anlagen zum umgang mit wassergef_hrdendenden stoffen(AWSV))Razvrsti. Obstajajo tri stopnje ogroženosti vode(wgk):
German Water Hazard Class (WGK) sometimes is also called German Water Endangerment Class (WGK). This is often included in the section 15 of SDSs. German's Federal Water Act requires that facilities handling substances that are hazardous to waters must be built and operated in a way that water bodies are protected from pollutions. To this end, the Water Hazard Class (WGK) of a substance or mixture has to be determined, communicated and documented.
Classification is carried out on the basis of the Ordinance on facilities for handling substances that are hazardous to water (Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV)) of 18 April 2017. There are three water hazard classes (WGK):

1 low hazard to waters Majhno tveganje za vodo
2 hazard to waters Zdravju škodljivo
3 severe hazard to waters Resna škoda na vodi
Poleg tega se snovi lahko razvrstijo kot neškodljive za vodo (NWG) ali na splošno veljajo za škodljive za vodo (AWG).
Koda kategorije nevarnosti
RISK CODES

Koda kategorije nevarnosti se uporablja za opis nevarnosti predmeta. Lahko navaja oznake kategorij nevarnosti, varnostne ukrepe in posebna tveganja. Običajno se uporablja za opis kemičnih reagentov, nevarnega blaga. Kemično se uporablja za opis nevarnosti kemičnih snovi. Te kode fraze o tveganju imajo naslednji pomen:
Risk Codes is used to describe the danger of an object. It can indicate the danger category code, safety precautions and specific risks indicated. It is widely used to describe chemical reagents and dangerous goods. Chemically, it is used to describe the danger of chemical reagents. . These risk phrase codes have the following meanings:

1
Explosive when dry.
Eksplozivnost, ko je suha;
2
Risk of explosion by shock, friction, fire or other sources of ignition.
Nevarnost eksplozije zaradi udarca, trenja, požara ali drugih virov vžiga;
3
Extreme risk of explosion by shock, friction, fire or other sources of ignition.
Nevarnost eksplozije zaradi udarca, trenja, požara ali drugih virov vžiga;
4
Forms very sensitive explosive metallic compounds.
Proizvajajo izjemno občutljive spojine eksplozivnih kovin;
5
Heating may cause an explosion.
Segrevanje lahko povzroči eksplozijo;
6
Explosive with or without contact with air.
Eksplodiranje z ali brez stika z zrakom;
7
May cause fire.
Lahko povzroči požar;
8
Contact with combustible material may cause fire.
Stik z vnetljivimi materiali lahko povzroči požar;
9
Explosive when mixed with combustible material.
Eksplodira pri mešanju z gorljivimi materiali;
10
Flammable.
Vnetljivo
11
Highly flammable.
Lahko vnetljivo;
12
Extremely flammable.
Izredno vnetljiv;
14
Reacts violently with water.
Burno reagira z vodo;
14/15
Reacts violently with water, liberating highly flammable gases.
Silovito reagira z vodo in sprošča izjemno vnetljive pline;
15
Contact with water liberates extremely flammable gases.
Stik z vodo, da sprosti zelo vnetljiv plin;
15/29
Contact with water liberates toxic, highly flammable gas.
Stik z vodo, da se sprostijo strupeni, izjemno vnetljivi plini;
16
Explosive when mixed with oxidizing substances.
Eksplodira, če se pomeša z oksidanti;
17
Spontaneously flammable in air.
Enostaven za spontani vžig v zraku;
18
In use, may form flammable/explosive vapour-air mixture.
Med uporabo se lahko tvori vnetljiva / eksplozivna mešanica hlapov in zraka;
19
May form explosive peroxides.
Lahko tvorijo eksplozivne perokside;
20
Harmful by inhalation.
Škodljivo pri vdihavanju;
20/21
Harmful by inhalation and in contact with skin.
Vdihavanje in stik s kožo sta škodljiva;
20/21/22
Harmful by inhalation, in contact with skin and if swallowed.
Vdihavanje, stik s kožo in zaužitje so škodljivi;
20/22
Harmful by inhalation and if swallowed.
Vdihavanje in zaužitje sta škodljiva;
21
Harmful in contact with skin.
Stik s kožo je škodljiv;
21/22
Harmful in contact with skin and if swallowed.
Stik s kožo in požiranje je strupen;
22
Harmful if swallowed.
Zaužitje je škodljivo;
23
Toxic by inhalation.
Škodljivo pri vdihavanju;
23/24
Toxic by inhalation and in contact with skin.
Vdihavanje in stik s kožo sta strupena;
23/24/25
Toxic by inhalation, in contact with skin and if swallowed.
Vdihavanje, stik s kožo in zaužitje so strupeni;
23/25
Toxic by inhalation and if swallowed.
Vdihavanje in zaužitje sta strupena;
24
Toxic in contact with skin.
Strupeno za kožo;
24/25
Toxic in contact with skin and if swallowed.
Stik s kožo in požiranje je strupen;
25
Toxic if swallowed.
Strupeno pri zaužitju;
26
Very toxic by inhalation.
Vdihavanje je izjemno strupeno;
26/27
Very toxic by inhalation and in contact with skin.
Zelo strupeno pri vdihavanju in v stiku s kožo;
26/27/28
Very toxic by inhalation, in contact with skin and if swallowed.
Zelo strupeno zaradi vdihavanja, stika s kožo in zaužitjem;
26/28
Very toxic by inhalation and if swallowed.
Zelo strupeno pri vdihavanju in zaužitju;
27
Very toxic in contact with skin.
Zelo strupeno za stik s kožo;
27/28
Very toxic in contact with skin and if swallowed.
Zelo strupeno za stik s kožo in zaužitje;
28
Very toxic if swallowed.
Zelo strupeno pri zaužitju;
29
Contact with water liberates toxic gas.
Stik z vodo za sproščanje strupenih plinov;
30
Can become highly flammable in use.
Uporaba postane lahko vnetljiva;
31
Contact with acids liberates toxic gas.
Stik s kislino za sproščanje strupenih plinov;
32
Contact with acids liberates very toxic gas.
Stik s kislino za sproščanje izjemno strupenih plinov;
33
Danger of cumulative effects.
Imajo kumulativni učinek;
34
Causes burns.
Povzročajo opekline;
35
Causes severe burns.
Povzročajo resne opekline;
36
Irritating to eyes.
Draži oči;
36/37
Irritating to eyes and respiratory system.
Draži oči in dihala;
36/37/38
Irritating to eyes, respiratory system and skin.
Draži oči, dihala in kožo;
36/38
Irritating to eyes and skin.
Draži oči in kožo;
37
Irritating to respiratory system.
Stimulirajte dihala;
37/38
Irritating to respiratory system and skin.
Stimulira dihala in kožo;
38
Irritating to skin.
Draži kožo;
39
Danger of very serious irreversible effects.
Tveganje resnih nepopravljivih učinkov;
39/23
Toxic : danger of very serious irreversible effects through inhalation.
Strupeno: nevarnost izjemno resnih nepovratnih učinkov pri vdihavanju;
39/23/24
Toxic : danger of very serious irreversible effects through inhalation and in contact with skin.
Strupeno: nevarnost izjemno resnih nepovratnih učinkov pri vdihavanju in stiku s kožo;
39/23/24/25
Toxic : danger of very serious irreversible effects through inhalation, in contact with skin and if swallowed.
Strupeno: nevarnost izjemno resnih nepovratnih učinkov pri vdihavanju, stiku s kožo in zaužitju;
39/23/25
Toxic : danger of very serious irreversible effects through inhalation and if swallowed.
Strupeno: tveganje za resne nepovratne učinke pri vdihavanju in zaužitju;
39/24
Toxic : danger of very serious irreversible effects in contact with skin.
Strupeno: obstaja resna nevarnost nepovratnega stika s kožo;
39/24/25
Toxic : danger of very serious irreversible effects in contact with skin and if swallowed.
Strupeno: Ob stiku s kožo in pri zaužitju obstaja nevarnost izjemno resnih nepovratnih učinkov;
39/25
Toxic : danger of very serious irreversible effects if swallowed.
Strupeno: nevarnost resnih nepopravljivih učinkov pri zaužitju;
39/26
Very toxic : danger of very serious irreversible effects through inhalation.
Izjemno zelo strupeno: obstaja nevarnost resnih nepopravljivih učinkov pri vdihavanju;
39/26/27
Very toxic : danger of very serious irreversible effects through inhalation and in contact with skin.
Izjemno zelo strupeno: zelo resna nepovratna nevarnost vdihavanja in stika s kožo;
39/26/27/28
Very toxic : danger of very serious irreversible effects through inhalation, in contact with skin and if swallowed.
Izjemno zelo strupeno: resno nepovratno tveganje pri vdihavanju, stiku s kožo in zaužitju;
39/26/28
Very toxic : danger of very serious irreversible effects through inhalation and if swallowed.
Izjemno zelo strupeno: resno in nepovratno tveganje pri vdihavanju in zaužitju;
39/27
Very toxic : danger of very serious irreversible effects in contact with skin.
Izjemno zelo strupeno: obstaja veliko tveganje za nepopravljiv stik s kožo;
39/27/28
Very toxic : danger of very serious irreversible effects in contact with skin and if swallowed.
Izjemno zelo strupeno: obstaja veliko tveganje za nepopravljiv stik s kožo in požiranjem;
39/28
Very toxic : danger of very serious irreversible effects if swallowed.
Izjemno zelo strupeno: pri zaužitju obstaja nevarnost resnih nepopravljivih učinkov;
40
Possible risks of irreversible effects.
Lahko obstajajo nevarnosti nepopravljivosti;
R40/20
Harmful : possible risk of irreversible effects through inhalation.
Škodljivo: Tveganje za nepovratne učinke pri vdihavanju;
R40/20/21
Harmful : possible risk of irreversible effects through inhalation and in contact with skin.
Škodljivo: Tveganje za nepovratne učinke pri vdihavanju in stiku s kožo;
R40/20/21/22
Harmful : possible risk of irreversible effects through inhalation, in contact with skin and if swallowed.
Škodljivo: lahko pride do nepopravljivega vdihavanja, stika s kožo in pri zaužitju;
R40/20/22
Harmful : possible risk of irreversible effects through inhalation and if swallowed.
Zdravju škodljivo: pri vdihavanju in zaužitju je lahko nepopravljivo;
R40/21
Harmful : possible risk of irreversible effects in contact with skin.
Škodljivo: izpostavljenost koži lahko predstavlja nepovratno tveganje;
R40/21/22
Harmful : possible risk of irreversible effects in contact with skin and if swallowed.
Zdravju škodljivo: Pri stiku s kožo in pri zaužitju obstaja nevarnost nepopravljivih učinkov;
R40/22
Harmful : possible risk of irreversible effects if swallowed
Škodljivo: nevarnost nepovratnih učinkov pri zaužitju;
R41
Risk of serious damage to eyes.
Nevarnost hudih poškodb oči;
R42
May cause sensitization by inhalation.
Vdihavanje lahko povzroči alergije;
R42/43
May cause sensitization by inhalation and skin contact.
Vdihavanje in stik s kožo lahko povzročijo alergije;
R43
May cause sensitization by skin contact.
Stik s kožo lahko povzroči alergije;
R44
Risk of explosion if heated under confinement.
Segrevanje v zaprtem stanju predstavlja nevarnost eksplozije;
R45
May cause cancer.
Lahko povzroči raka;
R46
May cause heritable genetic damage.
Lahko povzroči nepopravljivo gensko škodo
R47
May cause birth defects.
Lahko povzroči prirojene napake;
R48
Danger of serious damage to health by prolonged exposure.
Dolgotrajna izpostavljenost resno ogroža zdravje;
R48/20
Harmful : danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation.
Škodljivo: dolgotrajna izpostavljenost zaradi vdihavanja resno ogroža zdravje;
R48/20/21
Harmful : danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation and in contact with skin.
Zdravju škodljivo: Nevarnost hudih okvar zdravja pri vdihavanju in dolgotrajnem stiku s kožo;
R48/20/21/22
Harmful : danger of serious damage to health by prolonged exposure through inh.,in contact with skin and if swallowed
Zdravju škodljivo: Dolgotrajna izpostavljenost vdihavanju, koži in pri zaužitju je resna nevarnost za zdravje;
R48/20/22
Harmful : danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation and if swallowed.
Škodljivo: Dolgotrajna izpostavljenost vdihavanju in zaužitju predstavlja resno nevarnost za zdravje;
R48/21
Harmful : danger of serious damage to health by prolonged exposure in contact with skin.
Škodljivo: dolgotrajna izpostavljenost kože predstavlja resno nevarnost za zdravje;
R48/21/22
Harmful : danger of serious damage to health by prolonged exposure in contact with skin and if swallowed.
Škodljivo: dolgotrajna izpostavljenost koži in požiranju predstavlja nevarnost resnih nevarnosti za zdravje;
R48/22
Harmful : danger of serious damage to health by prolonged exposure if swallowed.
Škodljivo: požiranje zaradi dolgotrajne izpostavljenosti resno ogroža zdravje;
R48/23
Toxic : danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation.
Strupeno: dolgotrajna izpostavljenost zaradi vdihavanja resno ogroža zdravje;
R48/23/24
Toxic : danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation and in contact with skin.
Strupeno: nevarnost hude škode za zdravje zaradi vdihavanja in dolgotrajnega stika s kožo;
R48/23/24/25
Toxic : danger of serious damage to health by prolonged exposure through inh.,in contact with skin and if swallowed
Strupeno: nevarnost resne škode za zdravje pri dolgotrajni izpostavljenosti pri vdihavanju, koži in pri zaužitju;
R48/23/25
Toxic : danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation and if swallowed.
Strupeno: dolgotrajna izpostavljenost zaradi vdihavanja in zaužitja predstavlja resno nevarnost za zdravje;
R48/24
Toxic : danger of serious damage to health by prolonged exposure in contact with skin.
Strupeno: dolgotrajna izpostavljenost koži predstavlja resno nevarnost za zdravje;
R48/24/25
Toxic : danger of serious damage to health by prolonged exposure in contact with skin and if swallowed.
Strupeno: dolgotrajna izpostavljenost koži in pri zaužitju resno ogroža zdravje;
R48/25
Toxic : danger of serious damage to health by prolonged exposure if swallowed.
Strupeno: požiranje pri dolgotrajni izpostavljenosti resno ogroža zdravje;
R49
May cause cancer by inhalation.
Vdihavanje lahko povzroči raka;
R50
Very toxic to aquatic organisms.
Zelo strupeno za vodne organizme;
R50/53
Very toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment.
Zelo strupeno za vodne organizme, lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke v vodnem okolju;
R51
Toxic to aquatic organisms.
Strupeno za vodno življenje;
R51/53
Toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment.
Strupeno za vodne organizme lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke v vodnem okolju;
R52
Harmful to aquatic organisms.
Škodljivo za vodno življenje;
R52/53
Harmful to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment.
Škodljivo za vodne organizme, lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke v vodnem okolju;
R53
May cause long-term adverse effects in aquatic environment.
Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke v vodnem okolju;
R54
Toxic to flora.
Strupeno za rastlinstvo;
R55
Toxic to fauna.
Strupeno za favno;
R56
Toxic to soil organisms.
Strupeno za organizme v tleh;
R57
Toxic to bees.
Strupeno za čebele;
R58
May cause long-term adverse effects in the environment.
Lahko povzroči dolgoročne škodljive učinke na okolje;
R59
Dangerous for the ozon layer.
Škodljivo za ozonsko plast;
R60
May impair fertility.
Lahko škoduje plodnosti;
R61
May cause harm to the unborn child.
Nerojenim dojenčkom lahko škodujejo;
R62
Possible risk of impaired fertility.
Lahko ogrozi plodnost;
R63
Possible risk of harm to the unborn child.
Lahko tvega škodo nerojenemu otroku;
R64
May cause harm to breastfed babies.
Dojenje lahko škoduje doječim dojenčkom;
R65
Harmfull may cause lung damage if swallowed
Pri zaužitju lahko povzroči poškodbe pljuč
Varnostna koda
SECURITY CODES

Varnostne kode ES se pogosto uporabljajo v kemijskih podatkovnih listih v številnih državah po svetu. Pomen teh kod je naslednji:

S1 Naj bo zaprto.
S2 Shranjujte nedosegljivo otrokom.
S3 Shranjujte na hladnem.
S4 Shranjujte zunaj stanovanjskih površin.
S5 Shranite v ... (ime tekočine).
S6 Shranjujte v ozračju (ime inertnega plina).
S7 Posodo hranite tesno zaprto.
S8 Shranjujte posodo suho.
S9 Shranjujte posodo na dobro prezračenem mestu.
S12 Ne zapirajte posode.
S13 Hranite ločeno od hrane, pijač in krme za živali.
S14 Izogibajte se ... (navedite nezdružljive snovi).
S15 Hraniti ločeno od vročine.
S16 Hraniti ločeno od ognja.
S17 Hraniti ločeno od gorljivih materialov.
S18 Bodite previdni pri ravnanju in odpiranju posod.
S20 Med uporabo ne jejte istočasno.
S21 Med uporabo ne kadite.
S22 Ne vdihavajte prahu.
S23 Ne vdihavajte pare.
S24 Izogibajte se stiku s kožo.
S25 Izogibajte se stiku z očmi.
S26 V primeru stika z očmi takoj izperite z veliko vode in poiščite zdravniško pomoč.
S27 Takoj odstranite vsa onesnažena oblačila.
S28 Takoj po stiku s kožo sperite z obilo mila.
S29 Ostanka ne vlivajte v odtok.
S30 Temu izdelku nikoli ne dodajajte vode.
S33 Zaščitite se, da preprečite nastanek statične elektrike.
S35 Ostanke tega materiala in njegove posode je treba odstraniti na varen način.
S36 Nosite primerna zaščitna oblačila.
S37 Uporabite ustrezne zaščitne rokavice.
S38 Nosite ustrezen dihalni aparat v slabo prezračenem prostoru.
S39 Nosite zaščito za oči / obraz.
S40 Očistite zemljo in predmete, onesnažene s snovjo, in uporabite (ustrezno ime čistilnega materiala).
S41 Ne dihajte v primeru požara in / ali eksplozije.
S42 Pri gašenju požarov nosite primerno dihalno napravo.
S43 Za gašenje požara uporabite ... (primerno ime naprave za gašenje požara).
S45 Če imate nesrečo ali se slabo počutite, pojdite k zdravniku po pomoč (po možnosti vzemite nalepko z embalažo).
S46 V primeru nenamernega požiranja poiščite zdravniško pomoč (pokažite na embalaži ali nalepkah).
S47 Naj temperatura ne presega ...
S48 Naj bo vlažno (ime snovi) z ...
S49 Shranjevanje je mogoče samo v originalnem vsebniku.
S50 Ne mešaj z ...
S51 Uporabljajte le v dobro prezračenih prostorih.
S52 Ni priporočljivo uporabljati na velikih površinah notranjega prostora.
S53 Izogibajte se izpostavljenosti - pred uporabo preberite posebna navodila.
S56 Ostanke in embalažo zavrzite na posebej določenem mestu za zbiranje odpadkov.
S57 Uporabite primerno posodo, da se izognete onesnaženju okolja.
S59 Za recikliranje glejte informacije, ki jih je dal proizvajalec in dobavitelj.
S60 Ostanke in posodo tega materiala je treba odstraniti kot nevarne odpadke.
S61 Izogibajte se izpustu v okolje. Glej posebna navodila / varnostni list.
S62 Če zaužijete, ne povzročajte bruhanja, takoj poiščite zdravniško pomoč in pokažite posodo ali etiketo.
S1/2 Hranite zapečatene in jih hranite ločeno od otrok.
S24/25 Preprečite stik s kožo in očmi.
S36/37 Nosite primerna zaščitna oblačila in rokavice.
S36/37/39 Nosite primerna zaščitna oblačila, rokavice in zaščitna očala ali ščitnik za obraz.
S37/39 Uporabljajte primerne rokavice in zaščitna očala ali zaščito za obraz.
Znak in logotip za nevarno blago

Številne države zahtevajo nevarne simbolične znake na videzu embalaže izdelka, ki so izraženi na naslednji način:

E E : Explosive Eksplozivi Explosive Eksplozivi
O O : Oxidizing agent Oksidant Oxidizing agent Oksidant
F++ F++ : Extremely flammable Izjemno vnetljiv Extremely flammable Izjemno vnetljiv
F+ F+ : Highly flammable Lahko vnetljivo Highly flammable Lahko vnetljivo
F F : Flammable Vnetljivo Flammable Vnetljivo
T+ T+ : Very toxic Droga Very toxic Droga
T T : Toxic Strupeno Toxic Strupeno
Xn Xn : Harmful Škodljivo Harmful Škodljivo
Xi Xi : Irritant Stimulant Irritant Stimulant
C C : Corrosive Jedko Corrosive Jedko
N N : Dangerous for the environment Škodljivo za okolje Dangerous for the environment Škodljivo za okolje
Piktogram simbol in znak za nevarno blago
PICTOGRAMS AND HAZARD CODES

Najbolj očitna sprememba v sedanjem sistemu EU je piktogram (prej znan kot znak nevarnosti). Čeprav je večina piktogramov GHS
Compared to the current EU system the most noticeable change are the pictograms (formerly: hazard symbols).

Opomba: Čeprav je večina piktogramov GHS enaka kot v starem sistemu, so piktogrami GHS 04, GHS 07 in GHS 08 popolnoma novi. Sistem GHS temelji na 16 fizikalnih, 10 zdravstvenih in 3 okoljskih nevarnih kategorijah in vključuje naslednje elemente komunikacije:
Note: While the most of the GHS pictograms have an equivalent in the old system, the pictograms GHS 04, GHS 07 and GHS 08 are completely new. The GHS System is built on 16 physical, 10 health and 3 environmental hazard classes and comprises the following communication elements:

Opis(Description) Simbol piktograma(Pictogram) Kategorije nevarnosti in kategorije nevarnosti Hazard class and hazard category
GHS01
Detonirana bomba
(Exploding Bomb)
GHS01 Detonirana bomba(Exploding Bomb) Nestabilno eksplozivnost Unstable explosives
Kategorija eksplozivov 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 Explosives of Divisions 1.1, 1.2, 1.3, 1.4
Samoreaktivne snovi in zmesi, kategorije A, B Self reactive substances and mixtures, Types A,B
Organski peroksidi, kategorije A, B Organic peroxides, Types A,B
GHS02
Plamen
(Flame)
GHS02 Plamen(Flame) Kategorija 1 vnetljivi plin Flammable gases, category 1
Vnetljiv sol, razred 1, 2 Flammable aerosols, categories 1,2
Vnetljiva tekočina, kategorija 1, 2, 3 Flammable liquids, categories 1,2,3
Vnetljive trdne snovi, kategorija 1, 2 Flammable solids, categories 1,2
Samoreaktivne snovi in zmesi, tip B, C, D, E, F Self-reactive substances and mixtures, Types B,C,D,E,F
1. kategorija spontane zgorevalne tekočine Pyrophoric liquids, category 1
Trdna s spontanim zgorevanjem kategorija 1 Pyrophoric solids, category 1
Samogrevalne snovi in zmesi, kategorija 1,2 Self-heating substances and mixtures,
Snovi in zmesi, ki pridejo v stik z vodo in sproščajo vnetljive pline Kategorija 1, 2, 3 Substances and mixtures, which in contact with water, emit flammable gases, categories 1,2,3
Organski peroksidi, kategorije B, C, D, E, F Organic peroxides, Types B,C,D,E,F
GHS03
Plamen obdan z obroči
(Flame Over Circle)
GHS03 Plamen obdan z obroči(Flame Over Circle) Oksidativni plin, razred 1 Oxidizing gases, category 1
Oksidativna tekočina, kategorije 1, 2, 3 Oxidizing liquids, categories 1,2,3
GHS04
Plinska jeklenka
(Gas Cylinder)
GHS04 Plinska jeklenka(Gas Cylinder) Plin pod tlakom: Gases under pressure:
Stisnjen plin Compressed gases
Utekočinjeni plin Liquefied gases
Zamrzovanje utekočinjenega plina Refrigerated Liquefied gases
Raztopljeni plin Dissolved gases
GHS05
Korozija
(Corrosion)
GHS05 Korozija(Corrosion) Korozijska kovina, kategorija 1 Corrosive to metals, category 1
Jedka koža kategorije 1A, 1B, 1C Skin corrosion, categories 1A,1B,1C
Hude poškodbe oči, kategorija 1 Serious eye damage, category 1
GHS06
Zastava
(Skull and Crossbones)
GHS06 Zastava(Skull and Crossbones) Akutna strupenost (ustni, kožni stik, vdihavanje), kategorija 1, 2, 3 Acute toxicity (oral, dermal, inhalation), categories 1,2,3
GHS07
Klicaj
(Exclamation Mark)
GHS07 Klicaj(Exclamation Mark) Akutna strupenost (ustni, kožni stik, vdihavanje), kategorija 4 Acute toxicity (oral, dermal, inhalation), category 4
Draženje kože, kategorija 2 Skin irritation, category 2
Draženje oči, kategorija 2 Eye irritation, category 2
Kožne alergije, kategorija 1 Skin sensitisation, category 1
Specifična strupenost za ciljne organe - en stik, kategorija 3 Specific Target Organ Toxicity – Single exposure, category 3
GHS08
Nevarnost za zdravje
(Health Hazard)
GHS08 Nevarnost za zdravje(Health Hazard) Dihalna alergija, kategorija 1 Respiratory sensitization, category 1
Mutacija zarodnih celic, kategorija 1A, 1B, 2 Germ cell mutagenicity, categories 1A,1B,2
Rakotvornost, kategorija 1A, 1B, 2 Carcinogenicity, categories 1A,1B,2
Toksičnost za razmnoževanje, kategorija 1A, 1B, 2 Reproductive toxicity, categories 1A,1B,2
Specifična strupenost za ciljne organe - enkratna izpostavljenost, kategorija 1, 2 Specific Target Organ Toxicity – Single exposure, categories 1,2
Specifična strupenost za ciljne organe - ponavljajoča se izpostavljenost, kategorije 1, 2 Specific Target Organ Toxicity – Repeated exposure, categories 1,2
Nevarnost pri vdihavanju, kategorija 1 Aspiration Hazard, category 1
GHS09
Okolje
(Environment)
GHS09 Okolje(Environment) Škodljivo za vodno okolje Hazardous to the aquatic environment
Akutna nevarnost, kategorija 1 Acute hazard, category1
Kronična nevarnost, kategorija 1, 2 Chronic hazard, categories 1,2