Veiligheidsinformatie identificatie beschrijving

Risicoverklaring
HAZARD STATEMENTS
Risicoverklaring

Er zijn 72 afzonderlijke en 17 gecombineerde gevarenaanduidingen
There are 72 individual and 17 combined Hazard statements

Fysiek gevaar Physical hazards

H200 Unstable explosives Onstabiele explosieven.
H201 Explosive; mass explosion hazard Explosieven; grootschalig explosiegevaar.
H202 Explosive, severe projection hazard Explosieven; ernstig straalgevaar.
H203 Explosive; fire, blast or projection hazard Explosieven; brand-, explosie- of jetgevaar.
H204 Fire or projection hazard Brand- of spuitgevaar.
H205 May mass explode in fire Een grote explosie kan in de brand optreden.
H220 Extremely flammable gas Licht ontvlambaar gas.
H221 Flammable gas Ontvlambaar gas
H222 Extremely flammable aerosol Zeer licht ontvlambare aerosol
H223 Flammable aerosol Ontvlambare aerosol
H224 Extremely flammable liquid and vapour Zeer licht ontvlambare vloeistof en damp
H225 Highly flammable liquid and vapour Licht ontvlambare vloeistof en damp
H226 Flammable liquid and vapour Ontvlambare vloeistof en damp
H227 Combustible liquid Ontvlambare vloeistof
H228 Flammable solid Ontvlambare vaste stof
H240 Heating may cause an explosion Verwarming kan een explosie veroorzaken
H241 Heating may cause a fire or explosion Verwarming kan brand of ontploffing veroorzaken
H242 Heating may cause a fire Verwarming kan brand veroorzaken
H250 Catches fire spontaneously if exposed to air Blootstelling aan lucht spontaan bij brand
H251 Self-heating: may catch fire Voor zelfverhitting vatbaar
H252 Self-heating in large quantities; may catch fire Het zelf geeft veel warmte af; het kan vlam vatten.
H260 In contact with water releases flammable gases which may ignite spontaneously Geeft brandbaar gas vrij bij contact met water en is zelfontbrandend.
H261 In contact with water releases flammable gas Geeft ontvlambare gassen vrij bij contact met water.
H270 May cause or intensify fire; oxidizer Kan verbranding veroorzaken of verergeren; oxidatiemiddelen.
H271 May cause fire or explosion; strong oxidizer Kan brand of ontploffingen veroorzaken; sterk oxiderend.
H272 May intensify fire; oxidizer Kan het vuur verergeren; oxidatiemiddelen.
H280 Contains gas under pressure; may explode if heated Bevat hogedrukgas en kan exploderen bij blootstelling aan hitte.
H281 Contains refrigerated gas; may cause cryogenic burns or injury Bevat bevroren gas, wat brandwonden of schade bij lage temperaturen kan veroorzaken.
H290 May be corrosive to metals Kan metalen aantasten.

Milieugevaar Environmental Hazards

H400 Verytoxictoaquaticlife Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H401 Toxictoaquaticlife Giftig voor in het water levende organismen.
H402 Harmfultoaquaticlife Schadelijk voor in het water levende organismen.
H410 Verytoxictoaquaticlifewithlonglastingeffects Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H411 Toxictoaquaticlifewithlonglastingeffects Het is giftig voor waterorganismen en heeft langetermijneffecten.
H412 Harmfutoaquaticlifewithlonglastingeffects Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H413 Maycauselonglastingharmfuleffectstoaquaticlife Kan langdurige schadelijke gevolgen hebben voor het waterleven.
H420 Harmspublichealthandtheenvironmentbydestroyingozoneintheupperatmospere Schadelijk voor de volksgezondheid en het milieu door de bovenste ozonlaag van de atmosfeer te vernietigen.

EU-gevarenverklaring European Union Hazard Statements

EUH001 Explosive when dry. Explosief wanneer droog.
EUH006 Explosive with or without contact with air. Contact of geen contact met luchtexplosie
EUH014 Reacts violently with water. Reageert heftig met water.
EUH018 In use may form flammable/explosive vapour-air mixture. Tijdens gebruik kan zich een ontvlambaar / explosief damp-luchtmengsel vormen.
EUH018a In use may form explosive vapour-air mixture. Tijdens gebruik kan een explosief damp-luchtmengsel worden gevormd.
EUH018b In use may form flammable vapour-air mixture. Tijdens gebruik kan zich een ontvlambaar damp-luchtmengsel vormen.
EUH019 May form explosive peroxides. Er kan een explosief peroxide worden gevormd.
EUH029 Contact with water liberates toxic gas. Bij contact met water komen giftige gassen vrij.
EUH030 Can become highly flammable in use. Het kan tijdens gebruik licht ontvlambaar worden.
EUH031 Contact with acids liberates toxic gas. Bij contact met zuur komen giftige gassen vrij.
EUH032 Contact with acids liberates very toxic gas. Contact met zuur om zeer giftige gassen vrij te geven.
EUH044 Risk of explosion if heated under confinement. Er is explosiegevaar bij verhitting onder gesloten omstandigheden.
EUH059 Hazardous to the ozone layer. Gevaar voor de ozonlaag.
EUH066 Repeated exposure may cause skin dryness or cracking. Herhaald contact kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
EUH070 Toxic by eye contact. Oogcontact is giftig.
EUH071 Corrosive to the respiratory tract. Bijtend voor de luchtwegen.
EUH201 Contains lead. Should not be used on surfaces liable to be chewed or sucked by children. Warning! Contains lead. Lead. Het oppervlak mag niet worden gebruikt en wordt gemakkelijk gekauwd of gezogen door kinderen. Waarschuwing! Lead.
EUH201A Warning! Contains lead. Waarschuwing! Lead.
EUH202 Cyanoacrylate. Danger. Bonds skin and eyes in seconds. Keep out of the reach of children. Directe lijm. Gevaarlijk. Bindt huid en ogen in seconden vast. Houd dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen.
EUH203 Contains chromium (VI). May produce an allergic reaction. Kan een allergische reactie veroorzaken.
EUH204 Contains isocyanates. See information supplied by the manufacturer. Bevat isocyanaat. Raadpleeg de informatie van de fabrikant.
EUH205 Contains epoxy constituents. See information supplied by the manufacturer. Bevat epoxyhars. Raadpleeg de informatie van de fabrikant.
EUH206 Warning! Do not use together with other products. May release dangerous gases (chlorine) . Waarschuwing! Niet gebruiken met andere producten. Schadelijke gassen (chloor) kunnen vrijkomen.
EUH207 Warning! Contains cadmium. Dangerous fumes are formed during use. See information supplied by the manufacturer. Comply with the safety instructions. Waarschuwing! Bevat cadmium. Gevaarlijke dampen gevormd tijdens gebruik. Informatie verstrekt door de fabrikant. Volg de veiligheidsinstructies.
EUH207-EG Warning! Contains cadmium. Dangerous fumes are formed during use. See information supplied by the manufacturer. Comply with the safety instructions. Waarschuwing! Bevat cadmium. Gevaarlijke dampen gevormd tijdens gebruik. Informatie verstrekt door de fabrikant. Volg de veiligheidsinstructies.
EUH208 Contains (name of sensitising substance). May produce an allergic reaction. Bevat (de naam van de sensibiliserende stof). Kan een allergische reactie veroorzaken.
EUH208-EG Contains (name of sensitising substance). May produce an allergic reaction. Bevat (de naam van de sensibiliserende stof). Kan een allergische reactie veroorzaken.
EUH209 Can become highly flammable in use. Kan bij gebruik licht ontvlambaar worden.
EUH209a Can become highly flammable in use. Kan bij gebruik licht ontvlambaar worden.
EUH209b Can become flammable in use. Kan bij gebruik ontvlambaar worden.
EUH209A Can become flammable in use. Kan bij gebruik ontvlambaar worden.
EUH210 Safety data sheet available on request. Geef veiligheidsinformatiebladvereisten.
EUH401 To avoid risks to human health and the environment, comply with the instructions for use. Volg de gebruiksaanwijzing om risico's voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
Voorzorgsmaatregelen
PRECAUTIONARY STATEMENTS

Er zijn 116 afzonderlijke en 33 gecombineerde waarschuwingen
There are 116 individual and 33 combined Precautionary statements

Voorzorgsmaatregelen - gewoon Precautionary statements – General

P101 If medical advice is needed,have product container or label at hand. Als u medisch advies wilt, vergeet dan niet uw flacons en etiketten mee te nemen
P102 Keep out of reach of children. Houd dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen.
P103 Read label before use. Lees het etiket voor gebruik

Voorzorgsmaatregelen - preventie Precautionary statements – Prevention

P201 Obtain special instructions before use. Ontvang speciale instructies voor gebruik.
P202 Do not handle until all safety precautions have been read and understood. Gebruik niet totdat u alle veiligheidsmaatregelen hebt gelezen en begrepen.
P210 Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. — No smoking. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. - Niet roken.
P211 Do not spray on an open flame or other ignition source.  Spuit niet op een open vlam of andere ontstekingsbron.
P220 Keep/Store away from clothing/…/combustible materials. Verwijderd houden van / bewaren uit de buurt van kleding /.../ brandbare materialen.
P221 Take any precaution to avoid mixing with combustibles/… Neem alle voorzorgsmaatregelen om vermenging met brandbare stoffen te voorkomen ...
P222 Do not allow contact with air. Raak de lucht niet aan.
P223 Keep away from any possible contact with water, because of violent reaction and possible flash fire. Vermijd contact met water, omdat dit een brand kan veroorzaken als het heftig reageert.
P230 Keep wetted with … Vochtig houden
P231 Handle under inert gas. Werk in een inert gas.
P232 Protect from moisture. Voorkom vocht.
P233 Keep container tightly closed.  Houd de container gesloten.
P234 Keep only in original container. Alleen in de originele verpakking bewaren.
P235 Keep cool. Houd het koel.
P240 Ground/bond container and receiving equipment. Neem contact op / verbind containers en ontvangapparatuur met de grond.
P241 Use explosion-proof electrical/ventilating/lighting/…/equipment. Gebruik explosieveilige elektrische / ventilatie / verlichting / ... / apparatuur.
P242 Use only non-sparking tools. Gebruik alleen niet-vonkende gereedschappen.
P243 Take precautionary measures against static discharge. Neem voorzorgsmaatregelen om elektrostatische ontlading te voorkomen.
P244 Keep reduction valves free from grease and oil.  Houd het reduceerventiel vrij van olie en vet.
P250 Do not subject to grinding/shock/…/friction. Niet blootstellen aan schuren / schokken /.../ wrijving.
P251 Pressurized container: Do not pierce or burn, even after use. Drukvat: niet doorboren of verbranden, zelfs niet na gebruik.
P260 Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray. Stof / rook / gas / nevel / damp / spray niet inademen.
P261 Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray. Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spray vermijden.
P262 Do not get in eyes, on skin, or on clothing. Raak uw ogen, huid of kleding niet aan.
P263 Avoid contact during pregnancy/while nursing. Vermijd contact tijdens zwangerschap / borstvoeding.
P264 Wash hands thoroughly after handling. Was de handen grondig na gebruik.
P264 Wash skin thouroughly after handling. Gooi de huid grondig weg.
P270 Do not eat, drink or smoke when using this product. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P271 Use only outdoors or in a well-ventilated area.  Gebruik alleen buitenshuis of in een goed geventileerde ruimte.
P272 Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace. Verontreinigde werkkleding mag niet van de werkplek worden verwijderd.
P273 Avoid release to the environment. Voorkom lozing in het milieu.
P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. Draag beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbeschermers / gezichtsbeschermers.
P281 Use personal protective equipment as required. Gebruik de persoonlijke beschermingsmiddelen die u nodig hebt.
P282 Wear cold insulating gloves/face shield/eye protection. Draag koude handschoenen / masker / oogbescherming.
P283 Wear fire/flame resistant/retardant clothing. Draag brand / vlamvertragende / vlambestendige kleding.
P284 Wear respiratory protection.  Draag adembescherming.
P285 In case of inadequate ventilation wear respiratory protection. Draag adembescherming bij onvoldoende ventilatie.
P231+P232 Handle under inert gas. Protect from moisture. In een inert gas. Voorkom vocht.
P235+P410 Keep cool. Protect from sunlight. Blijf kalm. Vermijd direct zonlicht.

Voorzorgsmaatregelen - reactie Precautionary statements - Response

P301 IF SWALLOWED: Bij inslikken
P304 IF INHALED: Bij inademing
P305 IF IN EYES: Als je in het oog komt
P306 IF ON CLOTHING: Als op kleding
P307 IF exposed: Als contact
P308 IF exposed or concerned: Indien gecontacteerd of betrokken
P309 IF exposed or if you feel unwell: Bij contact of als u zich onwel voelt
P310 Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician. Onmiddellijk een ontgiftingscentrum of arts raadplegen.
P311 Call a POISON CENTER or doctor/physician. Bel een ontgiftingscentrum of arts.
P312 Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell. Een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen als u zich onwel voelt.
P313 Get medical advice/attention. Medisch advies / medisch advies inwinnen
P314 Get medical advice/attention if you feel unwell. Vraag medisch advies / medische zorg als u zich ongemakkelijk voelt
P315 Get immediate medical advice/attention. Medisch advies / medisch advies inwinnen
P320 Specific treatment is urgent (see … on this label). Dringende specifieke behandeling (zie op dit etiket).
P321 Specific treatment (see … on this label). Specifieke behandeling (zie op dit etiket).
P322 Specific measures (see …on this label). Specifieke behandeling (zie op dit etiket).
P330 Rinse mouth. gorgelen
P331 Do NOT induce vomiting.. Geen braken opwekken.
P332 IF SKIN irritation occurs: Als huidirritatie optreedt:
P333 If skin irritation or rash occurs: Als huidirritatie of uitslag optreedt:
P334 Immerse in cool water/wrap n wet bandages. Onderdompelen in koud water / nat verbandverband.
P335 Brush off loose particles from skin. Veeg losse deeltjes van de huid.
P336 Thaw frosted parts with lukewarm water. Do not rub affected area. Ontdooi het bevroren gebied en was het af met warm water. Wrijf niet over het getroffen gebied.
P337 If eye irritation persists: Als oogirritatie aanhoudt
P338 Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Als u onzichtbare ogen draagt en gemakkelijk kunt verwijderen, verwijder dan de contactlenzen en blijf spoelen.
P340 Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. Breng de patiënt in de frisse lucht en laat hem rusten in een houding die geschikt is om te ademen.
P341 If breathing is difficult, remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. Bij ademhalingsmoeilijkheden de patiënt in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die geschikt is om te ademen.
P342 If experiencing respiratory symptoms: Als ademhalingssymptomen optreden:
P350 Gently wash with plenty of soap and water. Gebruik voorzichtig veel zeep en water
P351 Rinse cautiously with water for several minutes. Spoel voorzichtig een paar minuten met water.
P352 Wash with plenty of soap and water. Wassen met veel zeep en water.
P353 Rinse skin with water/shower. Wassen / douche wassen huid
P360 Rinse immediately contaminated clothing and skin with plenty of water before removing clothes. Spoel de besmette kleding onmiddellijk, spoel de huid met veel water en trek je kleding uit.
P361 Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken / uittrekken.
P362 Take off contaminated clothing and wash before reuse. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P363 Wash contaminated clothing before reuse. De besmette kleding kan na het wassen worden hergebruikt.
P370 In case of fire: In geval van brand:
P371 In case of major fire and large quantities: In het geval van grote branden en een groot aantal situaties:
P372 Explosion risk in case of fire. Er bestaat gevaar voor een explosie in het vuur.
P373 DO NOT fight fire when fire reaches explosives. Red het vuur niet wanneer het tot explosieven wordt verbrand.
P374 Fight fire with normal precautions from a reasonable distance. Neem normale veiligheidsmaatregelen op de juiste afstand om de brand te blussen.
P376 Stop leak if safe to do so. Oxidising gases (section 2.4) 1 Als het veilig is, stop het lek. Oxiderend gas.
P377 Leaking gas fire: Do not extinguish, unless leak can be stopped safely. Luchtlekken: blus het vuur niet tenzij het luchtlek veilig kan worden gestopt.
P378 Use … for extinction. Gebruik ... om het vuur te blussen.
P380 Evacuate area. Evacueer het gebied.
P381 Eliminate all ignition sources if safe to do so. Indien veilig, verwijder alle ontstekingsbronnen.
P390 Absorb spillage to prevent material damage. Gemorste stof opnemen om grote schade te voorkomen.
P391 Collect spillage. Hazardous to the aquatic environment Verzamel gemorste vloeistoffen die gevaarlijk zijn voor het watermilieu.
P301+P310 IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician. Bij inslikken: onmiddellijk een gifcentrum of arts raadplegen.
P301+P312 IF SWALLOWED: call a POISON CENTER or doctor/physician IF you feel unwell. Bij inslikken: een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen als u zich onwel voelt.
P301+P330+P331 IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting. Bij inslikken: gorgelen. Geen braken opwekken.
P302+P334 IF ON SKIN: Immerse in cool water/wrap in wet bandages. Als de huid verontreinigd is: onderdompelen in koud water / inpakken met een nat verband
P302+P350 IF ON SKIN: Gently wash with plenty of soap and water. Indien op de huid: voorzichtig wassen met veel zeep en water
P302+P352 IF ON SKIN: wash with plenty of soap and water. Zoals huidcontact: wassen met veel zeep en water.
P303+P361+P353 IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off Immediately all contaminated clothing. Rinse SKIN with water/shower. Als het op uw huid (of haar) komt: verwijder / verwijder onmiddellijk alle besmette kleding. Wassen / wassen de huid spoelen.
P304+P312 IF INHALED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell. Bij inademing: een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen als u zich onwel voelt.
P304+P340 IF INHALED: Remove victim to fresh air and Keep at rest in a position comfortable for breathing. Bij inademing: in de frisse lucht brengen, laten rusten en een geschikte houding aanhouden om te ademen.
P304+P341 IF INHALED: If breathing is difficult, remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. Bij inademing: breng het slachtoffer in de frisse lucht en blijf in een geschikte houding om te ademen.
P305+P351+P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Als u in contact komt met uw ogen, spoel uw ogen dan voorzichtig een paar minuten met water.
P306+P360 IF ON CLOTHING: Rinse Immediately contaminated CLOTHING and SKIN with plenty of water before removing clothes. Als het op uw kleding komt: Spoel verontreinigde kleding en huid onmiddellijk met veel water en trek uw kleding uit.
P307+P311 IF exposed: call a POISON CENTER or doctor/physician. Bij contact: een ontgiftingscentrum of arts raadplegen.
P308+P313 IF exposed or concerned: Get medical advice/attention. Als u wordt blootgesteld of twijfels hebt: zoek medisch advies / aandacht.
P309+P311 IF exposed or if you feel unwell: call a POISON CENTER or doctor/physician. Als u contact heeft of zich onwel voelt: een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P332+P313 IF SKIN irritation occurs: Get medical advice/attention. Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
P333+P313 IF SKIN irritation or rash occurs: Get medical advice/attention. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P335+P334 Brush off loose particles from skin. Immerse in cool water/wrap in wet bandages. Veeg losse deeltjes van de huid. Dompel onder in koud water / wikkel het in een nat verband
P337+P313 IF eye irritation persists: Get medical advice/attention. Als oogirritatie aanhoudt: een arts raadplegen.
P342+P311 IF experiencing respiratory symptoms: call a POISON CENTER or doctor/physician. Bij ademhalingssymptomen: een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P370+P376 in case of fire: Stop leak if safe to Do so. In geval van brand, stop het lek in een veilige situatie.
P370+P378 In case of fire: Use … for extinction. In geval van brand: gebruik ... om de brand te blussen.
P370+P380 in case of fire: Evacuate area. In geval van brand: evacueer de site.
P370+P380+P375 in case of fire: Evacuate area. Fight fire remotely due to the risk of explosion. In geval van brand: evacueer de site. Vuur op afstand omdat er explosiegevaar bestaat.
P371+P380+P375 in case of major fire and large quantities: Evacuate area. Fight fire remotely due to the risk of explosion. Bij grote branden en grote aantallen houdt de evacuatie van de site rekening met het explosiegevaar en moet deze op afstand worden afgevuurd.

Voorzorgsmaatregelen - opslag Precautionary statements — Storage

P401 Store… geheugen
P402 Store in a dry place. Op een droge plaats bewaren.
P403 Store in a well-ventilated place. Bewaar in een goed geventileerde ruimte.
P404 Store in a closed container. Bewaren in een gesloten container.
P305+P351+P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Spoel voorzichtig een paar minuten met water. Als u contactlenzen draagt en gemakkelijk kunt verwijderen, verwijdert u de contactlenzen. Blijf spoelen.
P405 Store locked up. Vergrendel en bewaar.
P406 Store in corrosive resistant/… container with a resistant inner liner. Bewaren in een corrosiebestendige / bestendige voeringcontainer.
P407 Maintain air gap between stacks/pallets. Zorg voor een luchtspleet tussen de stapel / pallet.
P410 Protect from sunlight. Voorkom blootstelling aan de zon.
P411 Store at temperatures not exceeding … oC/…oF. Bewaren bij een temperatuur van maximaal ... oC /...oF.
P412 Do not expose to temperatures exceeding 50 oC/ 122 oF. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 oC / 122 oF.
P413 Store bulk masses greater than … kg/…lbs at temperatures not exceeding … oC/…oF. Wanneer de winkel meer dan ... kg / ... lbs in bulk is, mag de temperatuur ... oC / ... oF niet overschrijden.
P420 Store away from other materials. Verwijderd houden van andere materialen.
P422 Store contents under… De opslagmap bevindt zich onder ...
P402+P404 Store in a dry place. Store in a closed container. Op een droge plaats bewaren. Bewaren in een gesloten container.
P403+P233 Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed. Bewaar in een goed geventileerde ruimte. Houd de container gesloten.
P403+P235 Store in a well-ventilated place. Keep cool. Bewaar in een goed geventileerde ruimte. Houd het koel.
P410+P403 Protect from sunlight. Store in a well-ventilated place. Vermijd direct zonlicht. Bewaar in een goed geventileerde ruimte.
P410+P412 Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 oC/122oF. Vermijd direct zonlicht. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 oC / 122oF.
P411+P235 Store at temperatures not exceeding … oC/…oF. Keep cool Houd het koel.

Voorzorgsmaatregelen - gebruik Precautionary statements — Disposal

P501 Dispose of contents/container to..… Inhoud / container verwerken .....
P502 Refer to manufacturer/supplier for information on recovery/recycling Raadpleeg de fabrikant / leverancier voor informatie over recycling / recycling
Watergevaarniveau
Water Hazard Class (WGK)

De Duitse watergevaarclassificatie (wgk) wordt soms de Duitse watergevaarclassificatie (wgk) genoemd. Dit is meestal opgenomen in rubriek 15 van het veiligheidsinformatieblad. De Duitse federale waterwet vereist dat voorzieningen die te maken hebben met gevaarlijke stoffen in water, zodanig worden gebouwd en geëxploiteerd dat het water tegen vervuiling wordt beschermd. Hiertoe moet de watergevaarklasse (WGK) van de stof of het mengsel worden bepaald, meegedeeld en geregistreerd.
Volgens de "Voorschriften voor het omgaan met gevaarlijke stoffen in water" van 18 april 2017(Verordnung_ber anlagen zum umgang mit wassergef_hrdendenden stoffen(AWSV))Classificatie. Er zijn drie niveaus van watergevaar(wgk):
German Water Hazard Class (WGK) sometimes is also called German Water Endangerment Class (WGK). This is often included in the section 15 of SDSs. German's Federal Water Act requires that facilities handling substances that are hazardous to waters must be built and operated in a way that water bodies are protected from pollutions. To this end, the Water Hazard Class (WGK) of a substance or mixture has to be determined, communicated and documented.
Classification is carried out on the basis of the Ordinance on facilities for handling substances that are hazardous to water (Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV)) of 18 April 2017. There are three water hazard classes (WGK):

1 low hazard to waters Laag risico voor water
2 hazard to waters Schadelijk voor water
3 severe hazard to waters Ernstige schade aan water
Bovendien kunnen stoffen worden geclassificeerd als onschadelijk voor water (NWG) of algemeen worden beschouwd als schadelijk voor water (AWG).
Code gevarencategorie
RISK CODES

De gevarencategoriecode wordt gebruikt om het gevaar van een object te beschrijven. Het kan gevarencategoriecodes, veiligheidsmaatregelen en aangegeven specifieke risico's aangeven. Vaak gebruikt om chemische reagentia, gevaarlijke goederen te beschrijven. Chemisch, gebruikt om de gevaren van chemische agentia te beschrijven. Deze risicozincodes hebben de volgende betekenissen:
Risk Codes is used to describe the danger of an object. It can indicate the danger category code, safety precautions and specific risks indicated. It is widely used to describe chemical reagents and dangerous goods. Chemically, it is used to describe the danger of chemical reagents. . These risk phrase codes have the following meanings:

1
Explosive when dry.
Explosief wanneer droog;
2
Risk of explosion by shock, friction, fire or other sources of ignition.
Explosiegevaar door impact, wrijving, vuur of andere ontstekingsbronnen;
3
Extreme risk of explosion by shock, friction, fire or other sources of ignition.
Ontploffingsgevaar door impact, wrijving, vuur of andere ontstekingsbronnen;
4
Forms very sensitive explosive metallic compounds.
Productie van extreem gevoelige explosieve metaalverbindingen;
5
Heating may cause an explosion.
Verwarming kan een explosie veroorzaken;
6
Explosive with or without contact with air.
Exploderen met of zonder contact met lucht;
7
May cause fire.
Kan brand veroorzaken;
8
Contact with combustible material may cause fire.
Contact met brandbare materialen kan brand veroorzaken;
9
Explosive when mixed with combustible material.
Exploderend wanneer gemengd met brandbare materialen;
10
Flammable.
ontvlambaar;
11
Highly flammable.
Licht ontvlambaar;
12
Extremely flammable.
Zeer licht ontvlambaar;
14
Reacts violently with water.
Reageert heftig met water;
14/15
Reacts violently with water, liberating highly flammable gases.
Reageert hevig met water, waarbij zeer licht ontvlambare gassen vrijkomen;
15
Contact with water liberates extremely flammable gases.
Contact met water om een zeer brandbaar gas vrij te maken;
15/29
Contact with water liberates toxic, highly flammable gas.
Contact met water om giftige, zeer ontvlambare gassen vrij te geven;
16
Explosive when mixed with oxidizing substances.
Exploderend wanneer gemengd met oxiderende stoffen;
17
Spontaneously flammable in air.
Gemakkelijk om spontaan in de lucht te ontbranden;
18
In use, may form flammable/explosive vapour-air mixture.
Tijdens gebruik kan zich een ontvlambaar / explosief damp-luchtmengsel vormen;
19
May form explosive peroxides.
Kan explosieve peroxiden genereren;
20
Harmful by inhalation.
Schadelijk bij inademing;
20/21
Harmful by inhalation and in contact with skin.
Inademing en contact met de huid zijn schadelijk;
20/21/22
Harmful by inhalation, in contact with skin and if swallowed.
Inademing, contact met de huid en inslikken zijn schadelijk;
20/22
Harmful by inhalation and if swallowed.
Inademing en inslikken zijn schadelijk;
21
Harmful in contact with skin.
Contact met de huid is schadelijk;
21/22
Harmful in contact with skin and if swallowed.
Contact met de huid en slikken is giftig;
22
Harmful if swallowed.
Inslikken is schadelijk;
23
Toxic by inhalation.
Schadelijk bij inademing;
23/24
Toxic by inhalation and in contact with skin.
Inademing en contact met de huid zijn giftig;
23/24/25
Toxic by inhalation, in contact with skin and if swallowed.
Inademing, contact met de huid en inslikken zijn giftig;
23/25
Toxic by inhalation and if swallowed.
Inademing en opname zijn giftig;
24
Toxic in contact with skin.
Giftig voor de huid;
24/25
Toxic in contact with skin and if swallowed.
Contact met de huid en slikken is giftig;
25
Toxic if swallowed.
Giftig bij inslikken;
26
Very toxic by inhalation.
Inademing is uiterst giftig;
26/27
Very toxic by inhalation and in contact with skin.
Zeer giftig bij inademing en bij aanraking met de huid;
26/27/28
Very toxic by inhalation, in contact with skin and if swallowed.
Zeer giftig door inademing, contact met de huid en inslikken;
26/28
Very toxic by inhalation and if swallowed.
Zeer giftig bij inademing en inslikken;
27
Very toxic in contact with skin.
Zeer giftig voor contact met de huid;
27/28
Very toxic in contact with skin and if swallowed.
Zeer giftig voor contact met de huid en inslikken;
28
Very toxic if swallowed.
Zeer giftig bij inslikken;
29
Contact with water liberates toxic gas.
Contact met water om giftige gassen vrij te geven;
30
Can become highly flammable in use.
Gebruik wordt licht ontvlambaar;
31
Contact with acids liberates toxic gas.
Contact met zuur om giftige gassen vrij te geven;
32
Contact with acids liberates very toxic gas.
Contact met zuur om uiterst giftige gassen vrij te geven;
33
Danger of cumulative effects.
Heeft een cumulatief effect;
34
Causes burns.
Brandwonden veroorzaken;
35
Causes severe burns.
Ernstige brandwonden veroorzaken;
36
Irritating to eyes.
Irriterend voor de ogen;
36/37
Irritating to eyes and respiratory system.
Irriterend voor de ogen en de luchtwegen;
36/37/38
Irritating to eyes, respiratory system and skin.
Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid;
36/38
Irritating to eyes and skin.
Irriterend voor de ogen en de huid;
37
Irritating to respiratory system.
Stimuleren van de luchtwegen;
37/38
Irritating to respiratory system and skin.
Stimuleert de luchtwegen en de huid;
38
Irritating to skin.
Irriterend voor de huid;
39
Danger of very serious irreversible effects.
Risico op ernstige onomkeerbare effecten;
39/23
Toxic : danger of very serious irreversible effects through inhalation.
Giftig: het risico op extreem ernstige onomkeerbare effecten bij inademing;
39/23/24
Toxic : danger of very serious irreversible effects through inhalation and in contact with skin.
Giftig: Risico op uiterst ernstige onomkeerbare effecten bij inademing en contact met de huid;
39/23/24/25
Toxic : danger of very serious irreversible effects through inhalation, in contact with skin and if swallowed.
Giftig: Risico op uiterst ernstige onomkeerbare effecten bij inademing, contact met de huid en inslikken;
39/23/25
Toxic : danger of very serious irreversible effects through inhalation and if swallowed.
Giftig: risico op ernstige onomkeerbare effecten door inademing en inslikken;
39/24
Toxic : danger of very serious irreversible effects in contact with skin.
Giftig: er is een ernstig risico op onomkeerbaar contact met de huid;
39/24/25
Toxic : danger of very serious irreversible effects in contact with skin and if swallowed.
Giftig: Risico op uiterst ernstige onomkeerbare effecten bij contact met de huid en bij inslikken;
39/25
Toxic : danger of very serious irreversible effects if swallowed.
Giftig: het risico op ernstige onomkeerbare effecten bij inslikken;
39/26
Very toxic : danger of very serious irreversible effects through inhalation.
Extreem zeer giftig: er bestaat een risico op ernstige onomkeerbare effecten bij inademing;
39/26/27
Very toxic : danger of very serious irreversible effects through inhalation and in contact with skin.
Extreem zeer giftig: een zeer ernstig onomkeerbaar risico op inademing en contact met de huid;
39/26/27/28
Very toxic : danger of very serious irreversible effects through inhalation, in contact with skin and if swallowed.
Extreem zeer giftig: een ernstig onomkeerbaar risico van inademing, contact met de huid en inslikken;
39/26/28
Very toxic : danger of very serious irreversible effects through inhalation and if swallowed.
Extreem zeer giftig: een ernstig en onomkeerbaar risico op inademing en inslikken;
39/27
Very toxic : danger of very serious irreversible effects in contact with skin.
Extreem zeer giftig: er is een aanzienlijk risico op onomkeerbaar contact met de huid;
39/27/28
Very toxic : danger of very serious irreversible effects in contact with skin and if swallowed.
Extreem zeer giftig: er is een aanzienlijk risico op onomkeerbaar contact met de huid en slikken;
39/28
Very toxic : danger of very serious irreversible effects if swallowed.
Extreem zeer giftig: er bestaat een risico op ernstige onomkeerbare effecten bij inslikken;
40
Possible risks of irreversible effects.
Er kunnen risico's zijn op onomkeerbaarheid;
R40/20
Harmful : possible risk of irreversible effects through inhalation.
Schadelijk: het risico op onomkeerbare effecten bij inademing;
R40/20/21
Harmful : possible risk of irreversible effects through inhalation and in contact with skin.
Schadelijk: het risico op onomkeerbare effecten bij inademing en contact met de huid;
R40/20/21/22
Harmful : possible risk of irreversible effects through inhalation, in contact with skin and if swallowed.
Schadelijk: kan onomkeerbaar zijn bij inademing, contact met de huid en bij inslikken;
R40/20/22
Harmful : possible risk of irreversible effects through inhalation and if swallowed.
Schadelijk: kan onomkeerbaar zijn bij inademing en inslikken;
R40/21
Harmful : possible risk of irreversible effects in contact with skin.
Schadelijk: blootstelling aan de huid kan een onomkeerbaar risico inhouden;
R40/21/22
Harmful : possible risk of irreversible effects in contact with skin and if swallowed.
Schadelijk: risico op onomkeerbare effecten bij aanraking met de huid en opname door de mond;
R40/22
Harmful : possible risk of irreversible effects if swallowed
Schadelijk: het risico op onomkeerbare effecten bij inslikken;
R41
Risk of serious damage to eyes.
Gevaar voor ernstig oogletsel;
R42
May cause sensitization by inhalation.
Inademing kan allergieën veroorzaken;
R42/43
May cause sensitization by inhalation and skin contact.
Inademing en contact met de huid kunnen allergieën veroorzaken;
R43
May cause sensitization by skin contact.
Contact met de huid kan allergieën veroorzaken;
R44
Risk of explosion if heated under confinement.
Verwarming in een gesloten toestand vormt een explosiegevaar;
R45
May cause cancer.
Kan kanker veroorzaken;
R46
May cause heritable genetic damage.
Kan onomkeerbare genetische schade veroorzaken
R47
May cause birth defects.
Kan geboorteafwijkingen veroorzaken;
R48
Danger of serious damage to health by prolonged exposure.
Langdurige blootstelling heeft een ernstig risico op gezondheidsschade;
R48/20
Harmful : danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation.
Schadelijk: langdurige blootstelling door inademing heeft een ernstig risico op gezondheidsschade;
R48/20/21
Harmful : danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation and in contact with skin.
Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij inademing en langdurig contact met de huid;
R48/20/21/22
Harmful : danger of serious damage to health by prolonged exposure through inh.,in contact with skin and if swallowed
Schadelijk: Langdurige blootstelling aan inademing, huid en inslikken is een ernstig gevaar voor de gezondheid;
R48/20/22
Harmful : danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation and if swallowed.
Schadelijk: langdurige blootstelling aan inademing en inslikken vormt een risico voor ernstige gezondheidsgevaren;
R48/21
Harmful : danger of serious damage to health by prolonged exposure in contact with skin.
Schadelijk: langdurige blootstelling aan de huid vormt een ernstig risico voor gezondheidsschade;
R48/21/22
Harmful : danger of serious damage to health by prolonged exposure in contact with skin and if swallowed.
Schadelijk: langdurige blootstelling aan de huid en slikken vormt een risico voor ernstige gezondheidsrisico's;
R48/22
Harmful : danger of serious damage to health by prolonged exposure if swallowed.
Schadelijk: langdurige inslikken heeft een ernstig risico op gezondheidsschade;
R48/23
Toxic : danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation.
Giftig: langdurige blootstelling door inademing heeft een ernstig risico op gezondheidsschade;
R48/23/24
Toxic : danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation and in contact with skin.
Giftig: Gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij inademing en langdurig contact met de huid;
R48/23/24/25
Toxic : danger of serious damage to health by prolonged exposure through inh.,in contact with skin and if swallowed
Giftig: Gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing, huid en opname door de mond;
R48/23/25
Toxic : danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation and if swallowed.
Giftig: langdurige blootstelling door inademing en inslikken vormt een risico voor ernstige gezondheidsrisico's;
R48/24
Toxic : danger of serious damage to health by prolonged exposure in contact with skin.
Giftig: langdurige blootstelling aan de huid vormt een ernstig risico voor gezondheidsschade;
R48/24/25
Toxic : danger of serious damage to health by prolonged exposure in contact with skin and if swallowed.
Giftig: langdurige blootstelling aan de huid en bij inslikken ernstige gezondheidsrisico's;
R48/25
Toxic : danger of serious damage to health by prolonged exposure if swallowed.
Giftig: langdurige inslikken heeft een ernstig risico op gezondheidsschade;
R49
May cause cancer by inhalation.
Inademing kan kanker veroorzaken;
R50
Very toxic to aquatic organisms.
Zeer giftig voor waterorganismen;
R50/53
Very toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment.
Zeer giftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken;
R51
Toxic to aquatic organisms.
Giftig voor in het water levende organismen;
R51/53
Toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment.
Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken;
R52
Harmful to aquatic organisms.
Schadelijk voor in het water levende organismen;
R52/53
Harmful to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment.
Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken;
R53
May cause long-term adverse effects in aquatic environment.
Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken;
R54
Toxic to flora.
Giftig voor flora;
R55
Toxic to fauna.
Giftig voor fauna;
R56
Toxic to soil organisms.
Giftig voor organismen in de bodem;
R57
Toxic to bees.
Giftig voor bijen;
R58
May cause long-term adverse effects in the environment.
Kan in het milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken;
R59
Dangerous for the ozon layer.
Schadelijk voor de ozonlaag;
R60
May impair fertility.
Kan de vruchtbaarheid schaden;
R61
May cause harm to the unborn child.
Kan schadelijk zijn voor ongeboren baby's;
R62
Possible risk of impaired fertility.
Kan het risico lopen de vruchtbaarheid te schaden;
R63
Possible risk of harm to the unborn child.
Kan het risico lopen om een ongeboren baby te schaden;
R64
May cause harm to breastfed babies.
Kan schade veroorzaken aan baby's die borstvoeding geven;
R65
Harmfull may cause lung damage if swallowed
Bij inslikken kan dit longschade veroorzaken
Beveiligingscode
SECURITY CODES

EG-veiligheidscodes worden vaak gebruikt in chemische gegevensbladen in veel landen over de hele wereld. De betekenis van deze codes is als volgt:

S1 Gesloten houden.
S2 Buiten bereik van kinderen bewaren.
S3 Bewaren op een koele plaats.
S4 Uit de buurt van woonwijken bewaren.
S5 Opslaan in ... (de naam van een vloeistof).
S6 Bewaren in een atmosfeer (de naam van een inert gas).
S7 Houd de container goed gesloten.
S8 Houd de container droog.
S9 Bewaar de container op een goed geventileerde plaats.
S12 Sluit de container niet.
S13 Verwijderd houden van eten, drinken en dierenvoer.
S14 Blijf uit de buurt van ... (vermeld onverenigbare stoffen).
S15 Verwijderd houden van warmte.
S16 Uit de buurt van vuur houden.
S17 Verwijderd houden van brandbare materialen.
S18 Wees voorzichtig bij het hanteren en openen van containers.
S20 Eet niet tegelijkertijd tijdens het gebruik.
S21 Niet roken tijdens gebruik.
S22 Stof niet inademen.
S23 Adem geen stoom in.
S24 Vermijd contact met de huid.
S25 Vermijd contact met uw ogen.
S26 In geval van contact met de ogen, onmiddellijk spoelen met veel water en een arts raadplegen.
S27 Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
S28 Onmiddellijk na contact met de huid wassen met veel zeep.
S29 Giet het residu niet in de afvoer.
S30 Voeg nooit water toe aan dit product.
S33 Neem beschermende maatregelen om statische elektriciteit te voorkomen.
S35 Het residu van dit materiaal en zijn verpakking moeten op een veilige manier worden verwijderd.
S36 Draag geschikte beschermende kleding.
S37 Gebruik geschikte beschermende handschoenen.
S38 Draag een geschikt ademhalingsapparaat in een slecht geventileerde ruimte.
S39 Draag oog- / gezichtsbescherming.
S40 Reinig de grond en met de stof vervuilde objecten en gebruik (de juiste naam van het reinigingsmateriaal).
S41 Adem niet in geval van brand en / of explosie.
S42 Draag geschikte ademhalingsapparatuur bij het blussen van branden.
S43 Gebruik ... (een geschikte naam voor het blusapparaat) voor brandbestrijding.
S45 Als u een ongeluk krijgt of zich onwel voelt, ga dan naar de arts voor hulp (neem bij voorkeur het etiket van de productverpakking).
S46 In geval van accidenteel inslikken, een arts raadplegen (productverpakkingen of etiketten tonen).
S47 Houd de temperatuur niet hoger dan ...
S48 Houd het vochtig (de naam van een stof) met ...
S49 Kan alleen worden opgeslagen in de originele container.
S50 Niet mengen met ...
S51 Alleen gebruiken in goed geventileerde ruimtes.
S52 Het wordt niet aanbevolen voor gebruik in grote ruimtes binnen.
S53 Blootstelling vermijden - lees vóór gebruik de speciale instructies.
S56 Gooi het residu en de verpakking weg op een speciaal aangewezen afvalinzamelpunt.
S57 Gebruik een geschikte container om milieuvervuiling te voorkomen.
S59 Raadpleeg de informatie van de fabrikant en de leverancier voor recycling.
S60 Het residu en de container van dit materiaal moeten als gevaarlijk afval worden afgevoerd.
S61 Voorkom lozing in het milieu. Raadpleeg de specifieke instructies / veiligheidsinformatiebladen.
S62 Bij inslikken niet het braken opwekken; onmiddellijk medische hulp inroepen en de productcontainer of het etiket presenteren.
S1/2 Verzegeld houden en uit de buurt van kinderen houden.
S24/25 Voorkom huid- en oogcontact.
S36/37 Draag geschikte beschermende kleding en handschoenen.
S36/37/39 Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een veiligheidsbril of een gezichtsbescherming.
S37/39 Gebruik geschikte handschoenen en een veiligheidsbril of een gezichtsbescherming.
Gevaarlijke goederen ondertekenen en logo

Veel landen vereisen gevaarlijke symbolische tekens op het uiterlijk van de verpakkingen van het product. Deze symbolen worden als volgt uitgedrukt:

E E : Explosive explosieven Explosive explosieven
O O : Oxidizing agent oxidant Oxidizing agent oxidant
F++ F++ : Extremely flammable Zeer licht ontvlambaar Extremely flammable Zeer licht ontvlambaar
F+ F+ : Highly flammable Licht ontvlambaar Highly flammable Licht ontvlambaar
F F : Flammable brandbaar Flammable brandbaar
T+ T+ : Very toxic giftig Very toxic giftig
T T : Toxic giftig Toxic giftig
Xn Xn : Harmful schadelijk Harmful schadelijk
Xi Xi : Irritant prikkel Irritant prikkel
C C : Corrosive bijtende stoffen Corrosive bijtende stoffen
N N : Dangerous for the environment Schadelijk voor het milieu Dangerous for the environment Schadelijk voor het milieu
Pictogram symbool en gevaarlijke goederen teken
PICTOGRAMS AND HAZARD CODES

De meest voor de hand liggende verandering in het huidige EU-systeem is het pictogram (voorheen bekend als het gevaarsymbool), hoewel de meeste GHS-pictogrammen
Compared to the current EU system the most noticeable change are the pictograms (formerly: hazard symbols).

Opmerking: hoewel de meeste GHS-pictogrammen hetzelfde zijn als in het oude systeem, zijn de pictogrammen GHS 04, GHS 07 en GHS 08 gloednieuw. Het GHS-systeem is gebaseerd op 16 fysica, 10 gezondheids- en 3 milieugevarencategorieën en bevat de volgende communicatie-elementen:
Note: While the most of the GHS pictograms have an equivalent in the old system, the pictograms GHS 04, GHS 07 and GHS 08 are completely new. The GHS System is built on 16 physical, 10 health and 3 environmental hazard classes and comprises the following communication elements:

beschrijving(Description) Pictogram symbool(Pictogram) Gevarencategorieën en gevarencategorieën Hazard class and hazard category
GHS01
Ontplofte bom
(Exploding Bomb)
GHS01 Ontplofte bom(Exploding Bomb) Onstabiel explosief Unstable explosives
Explosieven categorie 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 Explosives of Divisions 1.1, 1.2, 1.3, 1.4
Zelfontledende stoffen en mengsels, categorieën A, B Self reactive substances and mixtures, Types A,B
Organische peroxiden, categorieën A, B Organic peroxides, Types A,B
GHS02
vlam
(Flame)
GHS02 vlam(Flame) Ontvlambaar gas categorie 1 Flammable gases, category 1
Ontvlambare sol, klasse 1, 2 Flammable aerosols, categories 1,2
Ontvlambare vloeistof, categorie 1, 2, 3 Flammable liquids, categories 1,2,3
Ontvlambare vaste stoffen, categorie 1, 2 Flammable solids, categories 1,2
Zelfontledende stoffen en mengsels, type B, C, D, E, F Self-reactive substances and mixtures, Types B,C,D,E,F
Spontane verbrandingsvloeistof categorie 1 Pyrophoric liquids, category 1
Spontane verbranding vast categorie 1 Pyrophoric solids, category 1
Voor zelfverhitting vatbare stoffen en mengsels, categorie 1,2 Self-heating substances and mixtures,
Stoffen en mengsels die in contact komen met water, waarbij ontvlambare gassen vrijkomen Categorie 1, 2, 3 Substances and mixtures, which in contact with water, emit flammable gases, categories 1,2,3
Organische peroxiden, categorie B, C, D, E, F Organic peroxides, Types B,C,D,E,F
GHS03
Vlam omringd door ringen
(Flame Over Circle)
GHS03 Vlam omringd door ringen(Flame Over Circle) Oxiderend gas, klasse 1 Oxidizing gases, category 1
Oxiderende vloeistof, categorie 1, 2, 3 Oxidizing liquids, categories 1,2,3
GHS04
Gasfles
(Gas Cylinder)
GHS04 Gasfles(Gas Cylinder) Gas onder druk: Gases under pressure:
Gecomprimeerd gas Compressed gases
Vloeibaar gas Liquefied gases
Bevroren vloeibaar gas Refrigerated Liquefied gases
Opgelost gas Dissolved gases
GHS05
corrosie
(Corrosion)
GHS05 corrosie(Corrosion) Corrosiemetaal, categorie 1 Corrosive to metals, category 1
Bijtende huid, categorie 1A, 1B, 1C Skin corrosion, categories 1A,1B,1C
Ernstig oogletsel, categorie 1 Serious eye damage, category 1
GHS06
Schedel en gekruiste
(Skull and Crossbones)
GHS06 Schedel en gekruiste(Skull and Crossbones) Acute toxiciteit (oraal, huidcontact, inademing), categorie 1, 2, 3 Acute toxicity (oral, dermal, inhalation), categories 1,2,3
GHS07
Uitroepteken
(Exclamation Mark)
GHS07 Uitroepteken(Exclamation Mark) Acute toxiciteit (oraal, huidcontact, inademing), categorie 4 Acute toxicity (oral, dermal, inhalation), category 4
Huidirritatie, categorie 2 Skin irritation, category 2
Oogirritatie, categorie 2 Eye irritation, category 2
Huidallergieën, categorie 1 Skin sensitisation, category 1
Specifieke doelorgaantoxiciteit - één contact, categorie 3 Specific Target Organ Toxicity – Single exposure, category 3
GHS08
Gevaar voor de gezondheid
(Health Hazard)
GHS08 Gevaar voor de gezondheid(Health Hazard) Ademhalingsallergie, categorie 1 Respiratory sensitization, category 1
Mutatie in geslachtscellen, categorie 1A, 1B, 2 Germ cell mutagenicity, categories 1A,1B,2
Carcinogeniteit, Categorie 1A, 1B, 2 Carcinogenicity, categories 1A,1B,2
Reproductietoxiciteit, categorie 1A, 1B, 2 Reproductive toxicity, categories 1A,1B,2
Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, categorie 1, 2 Specific Target Organ Toxicity – Single exposure, categories 1,2
Specifieke doelorgaantoxiciteit - herhaalde blootstelling, categorieën 1, 2 Specific Target Organ Toxicity – Repeated exposure, categories 1,2
Inademingsgevaar, categorie 1 Aspiration Hazard, category 1
GHS09
milieu
(Environment)
GHS09 milieu(Environment) Schade aan het watermilieu Hazardous to the aquatic environment
Acuut gevaar, categorie 1 Acute hazard, category1
Chronisch gevaar, categorie 1, 2 Chronic hazard, categories 1,2