N1-甲基假尿苷 CEP | 875302-45-7

N1-甲基假尿苷 CEP
中文名称:N1-甲基假尿苷 CEP
英文名称:N1-Methylpseudouridine CEP
CAS No.:875302-45-7
分子式:C46H63N4O9PSi 分子量:875.09
名称和标识符
 • InChIKey:ZDZLHJPETUXZJT-NSASEYFNSA-N
 • Inchi:1S/C46H63N4O9PSi/c1-31(2)50(32(3)4)60(56-28-16-27-47)58-41-39(57-40(38-29-49(8)44(52)48-43(38)51)42(41)59-61(11,12)45(5,6)7)30-55-46(33-17-14-13-15-18-33,34-19-23-36(53-9)24-20-34)35-21-25-37(54-10)26-22-35/h13-15,17-26,29,31-32,39-42H,16,28,30H2,1-12H3,(H,48,51,52)/t39-,40+,41-,42+,60?/m1/s1
 • SMILES:C(C1C=CC=CC=1)(C1C=CC(OC)=CC=1)(C1C=CC(OC)=CC=1)OC[C@H]1O[C@@H](C2=CN(C)C(=O)NC2=O)[C@H](O[Si](C)(C)C(C)(C)C)[C@@H]1OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C
中文别名
 • N1-甲基假尿苷 CEP
英文别名
 • N1-Methylpseudouridine CEP
 • 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 5-[5-O-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-3-O-[[bis(1-methylethyl)amino](2-cyanoethoxy)phosphino]-2-O-[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]-β-D-ribofuranosyl]-1-methyl-
 • 5-?[5-?O-?[bis(4-?methoxyphenyl)?phenylmethyl]?-?3-?O-?[[bis(1-?methylethyl)?amino]?(2-?cyanoethoxy)?phosphino]?-?2-?O-?[(1,?1-?dimethylethyl)?dimethylsilyl]?-?β-?D-?ribofuranosyl]?-?1-?methyl-2,?4(1H,?3H)?-?pyrimidinedione
 • 5'-DMT-2'-O-TBDMS-N1-Me-Pseudouricdine-CE-Phosphoramidite
 • 5'-Dimethoxytrityl-1-methyl-pseudoUridine, 2'-O-TBDMS-3'-[(2-cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)]-phosphoramidite
 • 5'-O-DMT-2'-O-TBDMS-N1-Me-Pseudouridine-CE-Phosphoramidite
 • 5'-DMT-2'-O-TBDMS-N1-Methyl-PseudoUridine-CE-Phosphoramidite
 • 5’-O-DMTr-2’-O-TBDMS-N1-methylpseudouridine-3’-(cyanoethyl-N,N-diisopropyl)phosphoramidite