Benzene, 2-[(1Z)-1,2-diphenylethenyl]-1,4-dimethyl- | 85589-66-8

Benzene, 2-[(1Z)-1,2-diphenylethenyl]-1,4-dimethyl-
英文名称:Benzene, 2-[(1Z)-1,2-diphenylethenyl]-1,4-dimethyl-
CAS No.:85589-66-8
分子式:C22H20 分子量:284.394206047058