Benzene,methyl(2-methyl-1-phenyl-1-butenyl)- (9CI) | 84540-53-4

Benzene,methyl(2-methyl-1-phenyl-1-butenyl)- (9CI)
英文名称:Benzene,methyl(2-methyl-1-phenyl-1-butenyl)- (9CI)
CAS No.:84540-53-4
分子式:C18H20 分子量:236.3514