Benzene, 2-fluoro-1-methyl-3-(methylsulfonyl)- | 828270-61-7

Benzene, 2-fluoro-1-methyl-3-(methylsulfonyl)-
英文名称:Benzene, 2-fluoro-1-methyl-3-(methylsulfonyl)-
CAS No.:828270-61-7
分子式:C8H9O2FS 分子量:188.21926