Benzene, 1-fluoro-2-methyl-4-(phenylsulfonyl)- | 147355-93-9

Benzene, 1-fluoro-2-methyl-4-(phenylsulfonyl)-
英文名称:Benzene, 1-fluoro-2-methyl-4-(phenylsulfonyl)-
CAS No.:147355-93-9
分子式:C13H11O2FS 分子量:250.289
英文别名
  • Benzene, 1-fluoro-2-methyl-4-(phenylsulfonyl)-