2-Propen-1-one, 1-(2-hydroxy-4-methoxyphenyl)-3-(4-hydroxyphenyl)-的沸点是多少?

2-Propen-1-one, 1-(2-hydroxy-4-methoxyphenyl)-3-(4-hydroxyphenyl)-的沸点是多少?
网友
我来回答